top of page

Struktura Akcjonariatu:
Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% akcji w kapitale zakładowym:1. PH „Maks” Sp. z o.o.

5 657 447  sztuk akcji - 11,74% kapitału zakładowego


2. Mateusz Jujka

6 254 016 sztuk akcji - 12,98% kapitału zakładow
ego

3. Łukasz Chojnacki

12 472 306 sztuk akcji - 21,43 % kapitału zakładowego


 

Na kapitał zakładowy Pylon S.A. składa się:
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.819.780,20 zł (pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

  1. 48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii W;

  2. 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U.

 

Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 0,1 złotych.

bottom of page