top of page

Struktura Akcjonariatu:
Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% akcji w kapitale zakładowym:

1/ Akcjonariusz - Łukasz Chojnacki
Liczba posiadanych akcji: 30.767.472
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 24%

2/ Akcjonariusz - Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z o.o.
Liczba posiadanych akcji: 17.237.462
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 13,45%

 

3/ Akcjonariusz - Mateusz Jujka
Liczba posiadanych akcji 17.125.427
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 13,36%

 

 3/ Akcjonariusz - Szymon Jujka
Liczba posiadanych akcji: 11.562.500
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 9,02%

 

4/ Akcjonariusz - Jolanta Srebnicka Rubeńczyk
Liczba posiadanych akcji: 9 987 500
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 7,79%


 

Na kapitał zakładowy JRC Group S.A. składa się:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.819.780,20 zł (dwanaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

a. 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U.
b. 48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii W;
c. 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;
d. 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii TT.

 

Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 0,1 złotych.

bottom of page