top of page

Struktura Akcjonariatu:
Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% akcji w kapitale zakładowym:1. PH „Maks” Sp. z o.o.

5 657 447  sztuk akcji - 11,74% kapitału zakładowego


2. Mateusz Jujka

6 254 016 sztuk akcji - 12,98% kapitału zakładowego


 

Na kapitał zakładowy Pylon S.A. składa się:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.819.779,70 zł (cztery miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

 1. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych);

 2. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

 3. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

 4. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy);

 5. 1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote);

 6. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);

 7. 6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy);

 8. 13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy);

 9. 3.692.498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 369.249,80 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy);

 10. 285.680 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o łącznej wartości nominalnej 28.568 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych);

 11. 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o łącznej wartości nominalnej 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).

 

Wartość nominalna każdej akcji spółki wynosi 0,1 złotych.

bottom of page