top of page

 

12.04.2024 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024 JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 3/2024

Zarząd Spółki JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024".

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024 /czytaj/

 

  • Mikołaj Rubeńczyk - Wiceprezes Zarządu

22.01.2024 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 1/2024

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku:

Raporty okresowe w roku 2024 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 rok - 14 lutego 2024 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 rok - 15 maja 2024 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 rok - 14 sierpnia 2024 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 rok - 14 listopada 2024
roku;
- jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok - 31 maja 2024 roku

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

15.12.2023 Uchwała Zarządu GPW - upomnienie JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 13/2023

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie Regulaminu ASO (paragraf 17 ustęp 1, paragraf 17c ust. 1 pkt 1) oraz związku z Załącznik numer 3 do Regulaminu ASO, podjął uchwałę o nałożeniu kary upomnienia na spółkę JRC Group S.A..

Przedmiotowe upomnienie jest następstwem publikacji raportu za III kwartał 2023 w nieregulaminowym terminie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

25.09.2023 Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Takityle sp. z o.o. JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015, 11/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o dokonaniu w dniu 22.09.2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”) wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu Emitenta oraz połączenia z TakiTyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348301 („Spółka Przejmowana”).

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. połączenie spółek nastąpiło z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Emitenta („Spółka Przejmująca”), tj. z dniem 22.09.2023 r. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmowanej.

Stosownie do art. 494 k.s.h. Emitent, jako Spółka Przejmująca, jest następcą prawnym Spółki Przejmowanej, tj. z dniem wpisu połączenia wstąpił we wszystkie jej prawa i obowiązki.

Połączenie odbyło się na podstawie art.492 § 1 pkt 1) k.
s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Połączenie zostało przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję akcji nowej serii.

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8.119.780,20 zł do kwoty 12.819.780,20 zł, tj. o kwotę 4.700.000 zł poprzez rejestrację 47.000.000 akcji serii TT. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 128.197.802.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:
10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U;
48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii W;
23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;
47.000.000 (czterdzieści siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii TT.

Zestawienie zmian wraz z tekstem jednolitym statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

 

Statut spółki /czytaj/

Lista zmian w statucie /czytaj/

04.08.2023 Podwyższenie kapitału zakładowego, emisja akcji oraz zmiana treści statutu Emitenta JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), 9/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta, tj. podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja akcji, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”) z dnia 01.08.2023 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.819.780,20 zł do kwoty 8.119.780,20 zł, tj. o kwotę 2.300.000,00 zł poprzez rejestrację 23.000.000 akcji serii Y. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 81.197.802.

W związku z powyższym Emitent wskazuje, że obecnie wysokość kapitału zakładowego wynosi 8.119.780,20 zł i dzieli się na 81.197.802 akcji wszystkich emisji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U;
48.197.797 (czterdzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii W;
23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Y.;

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki, dokonane uchwałą nr 13, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2023 roku, których zestawienie Emitent załącza do niniejszego komunikatu.

Emitent publikuje również ujednolicony tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect"

Statut JRC Group S.A. /czytaj/
Wprowadzona firma /czytaj/

28.07.2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.07.2023 roku JRC Group Spółka Akcyjna, EBI 8/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28.07.2023 roku, w obecności Notariusza - Kazimierza Karciarza - prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 32, zostało wznowione Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie EBI numer 6/2023.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Do uchwały numer 01 został zgłoszony sprzeciw.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnec
t".

Treść uchwał wznowionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia /czytaj/

14.07.2023 Zakończenie subskrypcji akcji serii Y JRC GROUP Spółka Akcyjna, EBI 7/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii Y, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 z dnia 29.06.2023 roku Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Y w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 29.06.2023 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 14.07.2023 roku.

2) Data przydziału akcji:
Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji na okaziciela serii Y.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

5) Liczba akcji serii Y objętych w wyniku subskrypcji:
Suma objętych akcji serii Y: 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
Poziom objęcia emisji akcji serii Y: 100 proc. (sto procent).

6) Cena emisyjna, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii Y były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.

6a) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje serii Y zostały opłacone wkładem pieniężnym, poprzez dokonanie wpłat na rachunek bankowy Emitenta.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii Y zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot - osobę fizyczną.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze, jednocześnie nie dokonywano przydziału akcji.

Nie dotyczy.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii Y nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty emisji akcji serii Y wyniosły 7800,00 zł, w tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7800,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty: nie dotyczy.

Podstawa Prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

30.06.2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2023 roku JRC Group Spółka Akcyjna JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 6/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 29.06.2023 roku, w obecności notariusz - Kazimierza Karciarza - prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 32, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Do uchwały numer 13 został zgłoszony sprzeciw.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do 28 lipca 2023 do godziny 08:00. Wznowione Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 32.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść uchwał /czytaj/

Zwołanie Zwyczajne Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku, EBI  5/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:30 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ /czytaj/

2. Projekt uchwał /czytaj/

3. Wzór formularza pełnomocnictwa /czytaj/

§4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

14.02.2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015), EBI 1/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym
podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku:

Raporty okresowe w roku 2023 będą publikowane w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 rok - 14 lutego 2023 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 rok - 15 maja 2023 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 rok - 14 sierpnia 2023 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 rok - 14 listopada 2023
roku;
- jednostkowy raport roczny Emitenta za 2022 rok - 31 maja 2023 roku

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

28.12.2022 JRC Group S.A. - podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych w latach 2022 oraz 2023 JRC GROUP Spółka Akcyjna (PLPYLON00015); EBI 21/2022

Emitent informuje że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotycząca wyboru Biegłego Rewidenta. Na jej mocy podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i jego oceny za rok 2022 i rok 2023, zostaje:
IAUDIT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-192), przy ul. Leszno 8/62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000441175, zidentyfikowaną dla potrzeb podatkowych pod numerem NIP 525-254-28-90; wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3828.

Podstawa prawna §3 ust. 1 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

10.11.2022 Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy firmy Spółki Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015) EBI 19/2022

Zarząd JRC Group S.A. (dawniej: Pylon S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 10 listopada 2022 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 7 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki.

W związku z powyższym, dokonano zmiany nazwy Spółki z Pylon spółka akcyjna na JRC Group spółka akcyjna.

Wykaz zmian oraz tekst jednolity Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent, zgodnie z poprzednim raportem wskazuje że powyższa zmiana wynika z dążenia do poprawy pozycji Emitenta i zwiększenia rozpoznawalności produktów Emitenta na rynku audio. W szczególności celem Emitenta jest doprowadzenie do wyraźnego rozróżniania przez uczestników rynku poszczególnych linii produktowych Emitenta. Jednocześnie, planowana zmiana firmy Emitenta uwzględnia sygnały otrzymywane w szczególności do odbiorców obudów głośnikowych produkowanych przez Emitenta na rzecz innych europejskich producentów głośników. Odbiorcy obudów zwracali bowiem uwagę na fakt, że obudowy nie powinny być dostarczane przez spółkę posługującą się firmą identyczną jak marka handlowa zestawów głośnikowych Emitenta, stanowiących konkurencję dla produktów odbiorców obudów głośnikowych Emitenta. W efekcie, propozycja zmiany firmy Emitenta ma umożliwić produkowanie i oferowanie przez Emitenta, pod nową firmą, produktów pod czterema markami handlowymi, to jest:

*Pylon Audio - podstawowa marka zestawów głośnikowych Emitenta (obecna oferta to 9 linii produktowych);

*marka premium - Emitent opracowuje obecnie linię produktów premium, skierowanych wyłącznie na rynek High-End; produkty te będą oferowane pod nową marką handlową;

*marka dedykowana dla obudów głośnikowych - pod tą marką Emitenta nadal będzie produkował i dostarczał obudowy głośnikowe dla odbiorców z całej Europy;

*marka dedykowana produktom pomocniczym audio - Emitent dąży do poszerzania oferty o kolejne produkty skierowane na rynek audio, takie jak stoliczki RTV, systemy audio wkomponowane w meble, kable, czy panele akustyczne.

Jednocześnie Emitent informuje, że nie planuje tworzenia spółek celowych dla poszczególnych marek handlowych, o których mowa powyżej. Celem Emitenta jest rozwijanie jednolitej organizacji (spółki), realizującej swoje cele gospodarcze z wykorzystaniem wielu, dedykowanych marek handlowych.


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

02.11.2022 Rejestracja zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego Emitenta Pylon Spółka Akcyjna EBI 18/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” oraz „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 22 października 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

W związku z powyższym, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.819.779,70 zł do kwoty 5.819.780,20 zł tj. o kwotę 1.000.000,50 zł poprzez rejestrację 10.000.005 akcji serii U, oraz zmiany oznaczenia dotychczasowych serii akcji Emitenta.

Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 58.197.802, a kapitał zakładowy dzieli się na:

1/ 10.000.005 akcji serii U;
2/ 48.197.797 akcji serii W.

Wykaz zmian oraz tekst jednolity Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Statut spółki /czytaj/

Wykaz zmian /czytaj/

10.10.2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.01.2022 roku Pylon Spółka Akcyjna Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 10.10.2022 roku, w obecności notariusz - Kazimierza Karciarza - prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 32, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.
Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Czytaj: /podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie/

30.06.2022 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015) 16/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 10.10.2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon S.A., które rozpocznie się o godz. 8:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza przy ul. Jana Pawła II lok. 32 we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
4. Liczbę akcji.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ /czytaj/

Projekt uchwał /czytaj/

Wzór formularza pełnomocnictwa /czytaj/

30.06.2022 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 roku Pylon Spółka Akcyjna Pylon Spółka Akcyjna EBI 14/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30.06.2022 roku, w obecności notariusz - Kazimierza Karciarza - prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 32, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.
Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Podjęte uchwały: /czytaj/

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku Pylon Spółka Akcyjna EBI 13/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:30 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 

2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 

3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

4. Liczba akcji /czytaj/

 

 

16.05.2022 - Raport kwartalny za I kwartał 2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport za I kwartał 2022 /czytaj/

05.05.2022

Zakończenie subskrypcji akcji serii U Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015) nr 10/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii U, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 kwietnia 2022 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 2 maja 2022 roku.

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji na okaziciela serii U.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

5) Liczba akcji serii U objętych w wyniku subskrypcji:

Suma objętych akcji serii U: 10.000.005 (dziesięć milionów pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U.

Poziom objęcia emisji akcji serii U: 100 proc. (sto procent).

6) Cena emisyjna, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii U były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 15 gr (piętnaście groszy) za każdą poszczególną akcję.

7) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje serii U zostały opłacone wkładem pieniężnym, poprzez dokonanie wpłat na rachunek bankowy Emitenta.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii U zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot - osobę fizyczną.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO:

Osoba, która objęła i opłaciła akcje serii U nie jest powiązana z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii U nie uczestniczyli subemitenci.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty emisji akcji serii U wyniosły 7.380 zł, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7.380 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty: nie dotyczy.

Powyższe koszty emisji akcji serii U zostaną ujęte w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym Emitenta w pozycji kapitały zapasowe na pasywach bilansu. Powyższe koszty emisji akcji serii U pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.


Zarząd Emitenta informuje, że planuje złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii U do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa Prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

24.04.2022

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.04.2022 roku Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22.04.2022 roku, w obecności notariusz - Kazimierza Karciarza - prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrześni przy ul. Jana Pawła II 32, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.
Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść podjętych Uchwał /czytaj/

25.03.2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2022 roku Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia /czytaj/
Projekty uchwał /czytaj/

Pełnomocnictwo /czytaj/

25.01.2022

PYLON: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022 (PLPYLON00015) (EBI 6/2022)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym
podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty okresowe w roku 2022 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 rok - 14 lutego 2022 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 rok - 16 maja 2022 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 rok - 16 sierpnia 2022 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 rok - 14 listopada 2022
roku;
- jednostkowy raport roczny Emitenta za 2021 rok - 31 maja 2022 roku


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

19.01.2022

Zakończenie emisji akcji serii F Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015) (EBI 5/2022)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej następnie na uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2014 roku.

Akcje serii F zostały wyemitowane celem umożliwienia ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta. Należy mieć na uwadze, że uprawnieni do objęcia akcji serii F byli tylko i wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, którzy samodzielnie decydowali o terminie i zakresie wykonania praw z warrantów.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect, Emitent miał obowiązek opublikować raport EBI dotyczący zakończenie emisji akcji serii F w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży tych akcji. Publikacja raportu w dniu dzisiejszym stanowi incydentalne naruszenie regulacji wynikających z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect. Emitent zwraca jednocześnie uwagę, że przekazywał w systemie EBI szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu powstawania akcji serii F. Były to raporty bieżące EBI nr 22/2015, 30/2015 i 3/2016.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Nie dotyczy - uprawnieni do objęcia akcji serii F byli tylko i wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, którzy samodzielnie, w granicach wyznaczonych uchwałą emisyjną, decydowali o terminie i zakresie wykonania praw z warrantów, w tym między innymi o terminie złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii F. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta, przez wszystkich uprawnionych, nastąpiło w dniu 4 listopada 2015 roku i z tym dniem, zgodnie z obowiązującym wówczas przepisem art. 452 §1 k.s.h., powstały prawa z akcji serii F.

2) Data przydziału akcji
Nie dotyczy - nie dokonywano przydziału akcji, natomiast zgodnie z obowiązującym wówczas przepisem art. 452 §2 k.s.h., Emitent miał obowiązek wydania dokumentów akcji wszystkim posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, którzy złożyli oświadczenia o objęciu i opłacili akcje serii F.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą
Nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy).

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy
Redukcja nie miała miejsca. Oświadczenia o objęciu i wpłaty na akcje serii F dotyczyły dokładnie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F.

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F.

6) Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane)
Cena emisyjna akcji serii F wynosiła 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.

7) Sposób opłacenia objętych (nabytych) akcji
Akcje Serii F zostały opłacone w ten sposób, że:
1. akcjonariusz 1, który objął 640.000 Akcji Serii F w zamian za łączny wkład w wysokości 64.000,00 zł, opłacił objęte akcje w ten sposób, że w dniach:
• 31 lipca 2015 roku;
• 17 sierpnia 2015 roku;
• 31 sierpnia 2015 roku;
wpłacił gotówką do kasy Emitenta łącznie 64.000 zł tytułem „pożyczka akcjonariusza”. Za zgodą akcjonariusza 1 powyższe wpłaty zostały w dniu 4 listopada 2015 roku przeksięgowane na wpłaty na poczet objęcia Akcji Serii F;
2. akcjonariusz 2, który objął 640.000 Akcji Serii F w zamian za łączny wkład w wysokości 64.000,00 zł, opłacił objęte akcje w ten sposób, że w dniach:
• 31 lipca 2015 roku;
• 25 sierpnia 2015 roku;
• 31 sierpnia 2015 roku;
wpłacił gotówką do kasy Emitenta łącznie 64.000 zł tytułem „pożyczka akcjonariusza”. Za zgodą akcjonariusza 2 powyższe wpłaty zostały w dniu 4 listopada 2015 roku przeksięgowane na wpłaty na poczet objęcia Akcji Serii F;
3. akcjonariusz 3, który objął 220.000 Akcji Serii F w zamian za łączny wkład w wysokości 22.000,00 zł, opłacił objęte akcje w ten sposób, że w dniu 4 listopada 2015 roku wpłacił gotówką do kasy Emitenta 22.000 zł tytułem „wpłata na akcje”;
a wszystkie powyższe zdarzenia, związane z opłaceniem Akcji Serii F, zostały ujęte w KP (kasa przyjmie) oraz w raportach kasowych Emitenta za dany miesiąc.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
Oświadczenia o objęciu złożyły i wpłat na akcje serii F dokonały 3 osoby.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
Nie dotyczy - nie dokonywano przydziału akcji, natomiast zgodnie z obowiązującym wówczas przepisem art. 452 §2 k.s.h., Emitent miał obowiązek wydania dokumentów akcji wszystkim posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, którzy złożyli oświadczenia o objęciu i opłacili akcje serii F. Oświadczenia o objęciu złożyły i wpłat na akcje serii F dokonały 3 osoby.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO
Akcje serii F zostały objęte przez 3 (trzy) osoby, które na dzień wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta, tj. na dzień 4 listopada 2015 roku, pracowały na rzecz Emitenta jako (1) inżynier akustyki, (2) główny księgowy i (3) specjalista ds. dostaw materiałów i półproduktów.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Nie dotyczy - emisja akcji serii F nastąpiła bez udziału subemitentów.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

Podstawa Prawna
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

19.01.2022

Zakończenie emisji akcji serii T Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015) (EBI 4/2022)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii T, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 26 maja 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z uchwałą nr 1 z dnia 26 maja 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
w sprawie połączenia Emitenta oraz Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Tonemine sp. z o.o. na Emitenta.

Akcje serii T zostały wyemitowane w ramach procesu połączenie Emitenta oraz Tonemine sp. z.o.o., celem ich wydania wspólnikom Tonemine sp. z o.o. w zamian za majątek Tonemine sp. z.o.o. W przypadku Akcji Serii T, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, nie doszło do formalnego objęcia tych akcji (nie miała też miejsca oferta tych akcji), a jedynie do ich wydania wspólnikom Tonemine sp. z.o.o. Połączenie zostało dokonane z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji serii T, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Powyższe oznacza również, że w zamian za akcje serii T Emitent nie otrzymał wkładów pieniężnych, natomiast w zamian za akcje serii T - wydane w ramach procedury połączenia - na Emitenta przeniesiony został cały majątek Tonemine sp. z.o.o.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect, Emitent miał obowiązek opublikować raport EBI dotyczący zakończenie emisji akcji serii T w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży tych akcji. Publikacja raportu w dniu dzisiejszym stanowi incydentalne naruszenie regulacji wynikających z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect. Emitent zwraca jednocześnie uwagę, że przekazywał w systemie EBI szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu powstawania akcji serii T. Były to raporty bieżące EBI nr 7/2020 i 15/2020.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Nie dotyczy - akcje zostały wydane wspólnikom Tonemine sp. z o.o. w zamian za majątek Tonemine sp. z.o.o., w ramach procesu połączenie Emitenta oraz Tonemine sp. z.o.o.

2) Data przydziału akcji
Nie dotyczy - nie dokonywano przydziału akcji, gdyż akcje zostały wydane wspólnikom Tonemine sp. z o.o. w zamian za majątek Tonemine sp. z.o.o., w ramach procesu połączenie Emitenta oraz Tonemine sp. z.o.o.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą
15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem)

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy
Nie dotyczy - nie dokonywano redukcji, gdyż akcje zostały wydane wspólnikom Tonemine sp. z o.o. w zamian za majątek Tonemine sp. z.o.o., w ramach procesu połączenie Emitenta oraz Tonemine sp. z.o.o.

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii T. Wszystkie wyemitowane akcje serii T zostały wydane.

6) Cena, po jakiej akcje były nabywane (obejmowane)
Nie dotyczy - akcje zostały wydane wspólnikom Tonemine sp. z o.o. w zamian za majątek Tonemine sp. z.o.o.. w ramach procesu połączenie Emitenta oraz Tonemine sp. z.o.o., zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, w uchwale o połączeniu, która jest podstawą powstania akcji serii T, nie określa się ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach procesu połączenia.

7) Sposób opłacenia objętych (nabytych) akcji
Akcje zostały wydane wspólnikom Tonemine sp. z o.o. w zamian za majątek Tonemine sp. z.o.o.. w ramach procesu połączenie Emitenta oraz Tonemine sp. z.o.o. W zamian za akcje serii T - wydane w ramach procedury połączenia - na Emitenta przeniesiony został cały majątek Tonemine sp. z.o.o. Zgodnie z przepisem art. 497 §1 k.s.h. do łączenia się spółek - co do zasady - nie stosuje się przepisów o wkładach niepieniężnych (aportach). Informacyjnie Emitent wskazuje jednak, że wartość godziwa Tonemine sp. z.o.o. została ustalona na kwotę 1.559 tys. zł.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
Nie dotyczy - zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, nie doszło do formalnego objęcia tych akcji (nie miała też miejsca oferta tych akcji), a jedynie do ich wydania wspólnikom Tonemine sp. z.o.o. w zamian za majątek Tonemine sp. z.o.o., w ramach procesu połączenie Emitenta oraz Tonemine sp. z.o.o.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
Akcje zostały wydane wspólnikom Tonemine sp. z o.o. w zamian za majątek Tonemine sp. z.o.o., w ramach procesu połączenie Emitenta oraz Tonemine sp. z.o.o. Akcje serii T zostały wydane łącznie 8 (ośmiu) osobom, w tym 3 (trzem) osobom fizycznym i 5 (pięciu) osobom prawnym.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO
Akcje serii T zostały objęte przez 3 (trzy) podmioty powiązane ze Spółką w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Nie dotyczy - emisja akcji serii T nastąpiła bez udziału subemitentów.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

Podstawa Prawna
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

20.10.2021

Uzupełnienie raportu EBI dotyczącego powołania Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Pylon S.A. Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Emitent uzupełnia raport bieżący:
Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu spółki Pylon Spółka Akcyjna Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)
z dnia 05-07-2021; EBI numer: 10/2021.
o dane o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Mikołaj Rubeńczyk - Formularz /czytaj/

Mateusz Jujka - Formularz /czytaj/

29.09.2021

Pylon S.A. - uchwała Zarządu GPW S.A. o nałożeniu kary upomnienia.

Zarząd Giełdy na podstawie Regulaminu ASO (paragraf 17 ustęp 1, paragraf 17c ust. 1 pkt 1) oraz związku z Załącznik numer 3 do Regulaminu ASO, podjął uchwałę o nałożeniu kary upomnienia na spółkę Pylon S.A..

Przedmiotowe upomnienie jest następstwem publikacji raportu rocznego za rok 2020 w nieregulaminowym terminie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

11.08.2021

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał roku 2021 Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie na wcześniejszy terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał roku 2021.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2021 z dnia 31 stycznia 2021 roku, pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał roku 2021 przypadać miał na dzień 16 sierpnia 2021 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że raport kwartalny za II kwartał roku 2021 zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2021 roku.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

02.08.2021

Rejestracja zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości, informację o dokonaniu w dniu 12.03.2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd Rejestrowy”), wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany statutu Emitenta.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect, Emitent miał obowiązek opublikować raport EBI dotyczący ww. kwestii niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Publikacja raportu w dniu dzisiejszym stanowi incydentalne naruszenie regulacji wynikających z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect.

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.232.123 zł do kwoty 3.260.691 zł tj. o kwotę 28.568 zł poprzez rejestrację 285.680 akcji serii J. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 32.606.910.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzielił się na:
a/ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b/ 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c/ 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d/ 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e/ 1.825.640 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f/ 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g/ 6.617.054 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h/ 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
i/ 3.692.498 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
j/ 285.680 akcji zwykłych na okaziciela serii J.


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

02.08.2021

Zakończenie subskrypcji akcji serii J Pylon Spółka Akcyjna (PLPYLON00015)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii J, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 01/01/2018 z dnia 30.08.2018 roku Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w oparciu o postanowienie §8b statutu Spółki poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.):

Zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect, Emitent miał obowiązek opublikować raport EBI dotyczący ww. kwestii niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Publikacja raportu w dniu dzisiejszym stanowi incydentalne naruszenie regulacji wynikających z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 30.08.2018 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 13.02.2019 roku.

2) Data przydziału akcji:
Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 7.617.502 (siedem milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwie) akcje na okaziciela serii J.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

5) Liczba akcji serii J objętych w wyniku subskrypcji:
- Suma objętych akcji serii J:
285.680 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J.
- Poziom objęcia emisji akcji serii J:
3,75% (trzy i siedemdziesiąt pięć setnych procent)

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze)
6a) Sposób opłacenia objętych akcji:
Akcje serii J zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii J zostały objęte przez 3 (trzy) podmioty: 1 (jedną) osobę fizyczną i 2 (dwie) osoby prawne.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO:
Dwie z osób, które objęły i opłaciły akcje serii J to osoby powiązane z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii J nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Podstawa Prawna
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

06.07.2021

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku numer 3 Alternatywnego Systemu Obrotowego

Zarząd Emitenta opublikował dnia 05.07.2021 informację dotycząca powołania członków zarządu Pylon S.A., które to miały miejsce w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (29 czerwca 2021). Informacja ta została podana do wiadomości Zwyczajnego Zgromadzenia, została odnotowana w akcie notarialnym i poprzez publikację podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie, upubliczniona poprzez raport EBI.

Jednakże zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku NewConnect, Emitent miał obowiązek opublikować raport EBI dotyczący powołania Zarządu. Przedmiotowy raport został opublikowany.

Emitent dochowa w przyszłości staranności by nie występowały przedmiotowe uchybienia regulaminu NewConnect.

Podstawa prawna:
Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect artykuł 16a

05.07.2021

Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu spółki Pylon Spółka Akcyjna Pylon Spółka Akcyjna

Pylon S.A. informuje że w dniu 29 czerwca 2021 roku, wykonując uprawnienia osobiste związku z paragrafem 14 Statutu Spółki Pylon S.A., Pan Mateusz Jujka wskazał Prezesa Zarządu oraz Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Sp. z o.o. wskazało Wiceprezesa Zarządu.

Mateusz Jujka - został Prezesem Zarządu;
Mikołaj Rubeńczyk - został Wiceprezesem Zarządu.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

29.06.2021

PYLON: PYLON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

25.06.2021

Stanowiski Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżeń wskazanych w sprawozdaniu z opinii Biegłego Rewidenta Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta informuje o przekazaniu przez Radę Nadzorczą Pylon S.A. stanowiska w zakresie zastrzeżeń wskazanych w sprawozdaniu z opinii Biegłego Rewidenta.

Rada Nadzorcza przyjęła następujące stanowisko:

Rada Nadzorcza po weryfikacji stanu faktycznego uznaje że powyższe dwa zastrzeżenia za nie mające wpływu na wyniki finansowe spółki oraz nie wywołujące negatywnych skutków co do funkcjonowania Spółki. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego inwentaryzacja przy dochowaniu pełnej staranności musiała zostać przeprowadzona we wskazany sposób – ze względu na bezpieczeństwo pracowników. Natomiast brak potwierdzeń ze strony banku Alior Bank S.A. nic nie wnosi do prezentowanych wyników.

Stanowisko: /czytaj/

 

 

 

02.06.2021

Pylon S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 08:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje
(1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(2) projekty uchwał oraz
(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
4. liczba akcji

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

Pylon S.A. 2021-01-31 - Harmonogram Publikacji Raportów

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.
Raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku - 15 lutego 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku - 14 maja 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku - 16 sierpnia 2021 roku
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku - 15 listopada 2021 roku
- raport okresowy roczny za rok 2020 - 31 maja 2021 roku
Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2021 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Pylon S.A. 2020-12-28 - Wybór Biegłego rewidenta 

 

Emitent informuje że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotycząca wyboru Biegłego Rewidenta. Na jej mocy podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i jego oceny za rok 2020, niniejszą uchwałą zostaje:
Advantim sp. z o.o. Audit sp.k., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa KRS 0000433243, REGON 146297834, NIP 522-299-94-61 wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4048.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


2020-10-05 - Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy


Zarząd Spółki PYLON S.A. z siedzibą w Warszawieinformuje, że w dniu 5 października 2020 r. podpisał z ABISTEMA Kancelaria Doradcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji F,I, J i T do obrotu na ASO NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i została zawarta na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:

 § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu  Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

2020-09-18 - Pylon S.A. - zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon S.A.

 

Emitent informuje iż Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie § 17 punkt 1 oraz § 20 punkt 1 Statutu Spółki Pylon S.A. odwołało z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon S.A. Panią Jolantę Srebnicką. Następnie Ph „Maks” Sp. z o.o. na podstawie § 17 punkt 1 oraz § 20 punkt 1 Statutu Spółki Pylon S.A. powołało na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon S.A. Panią Barbarę Jujka
1.Imię i Nazwisko:
Barbara Jujka
2.Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pani Barbara Jujka specjalizuje się w rachunkowościach i finansach.
Pełniła obowiązki Głównej Księgowej. Posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie ekonomi oraz działalności gospodarczej.
3.Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,
Pani Barbara Jujka nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
4.wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
brak
5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Barbara Jujka nie została skazana za przestępstwo oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Barbara Jujka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Barbara Jujka pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
Pani Barbara Jujka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
Pani Barbara Jujka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

2020-09-06 - Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Tonemine sp. z o.o.

 

Zarząd Pylon S.A. z siedziba w Warszawie ("Emitent") podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym, uzyskał informację o dokonaniu w dniu 03.09.2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy"), wpisu w rejestrzeprzedsiębiorców zmiany statutu Emitenta oraz połącznia z Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000559406 ("Spółka Przejmowana"),.
Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. połączenie spółek nastąpiło z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Emitenta ("Spółka Przejmująca"), tj. z dniem 03.09.2020 roku. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmowanej.
Stosownie do art. 494 k.s.h. Emitent jako Spółka Przejmująca jest następcą prawnym Spółki Przejmowanej, tj. z dniem wpisu połączenia wstąpił we wszystkie jej prawa i obowiązki.
Połączenie odbyło się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Połączenie zostało przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję akcji nowej serii.
Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.260.691 zł do kwoty 4.819.779,70 zł tj. o kwotę 1.559.088,70 zł poprzez rejestrację 15.590.887 akcji serii T. Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 48.197.797.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:
a/ 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b/ 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c/ 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d/ 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e/ 1.825.640 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f/ 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g/ 6.617.054 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h/ 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
i/ 3.692.498 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
j/ 285.680 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
k/ 15.590.887 akcji zwykłych na okaziciela serii T,.
Zestawienie zmian wraz z ujednoliconym tekstem jednolitym statutu Emitenta, załączone zostaje do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

 

 

2020-07-29 - PYLON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 29 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

 

2020-07-02- PYLON: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.07.2020 roku

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29.07.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 08:30 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje
(1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(2) projekty uchwał oraz
(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
4. liczba akcji

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

2020-06-18 - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.07.2020

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki publiczne oraz emitentów akcji wprowadzonych do ASO organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - NewConnect – w związku z faktem, iż zgodnie z oświadczeniem biegłego rewidenta opinia odnośnie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019, zostanie wydana nie wcześniej niż z końcem miesiąca, odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 08.07.2020 roku, które miało rozpocząć się o godzinie 9:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej we Wrześni prowadzonej przez notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż wraz publikacją raportu rocznego zostanie opublikowane ponownie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem nowego terminu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

2020-06-10 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.07.2020 roku

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 08.07.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje
(1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
(2) projekty uchwał oraz
(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

2020-05-27 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

 

Zarząd Spółki Pylon S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2019
W raporcie z dnia 18 stycznia Emitent wskazał datę publikacji przedmiotowego raportu na dzień 29 maja 2020 roku. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zostanie przekazane do publicznej wiadomości w nowym terminie - 30 czerwca 2020 roku.
Przyczyną opóźnienia jest sytuacja epidemiologiczna w Polsce powodująca przesunięcie poszczególnych prac w stronę pracy zdalnej, a tym samym utrudnienia i opóźnienia w procesie sformalizowanego przepływu informacji, istotne zwłaszcza w kontekście przeprowadzenia audytu.
Daty publikacji raportów kwartalnych w 2020 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

2020-05-26 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 26 maja 2020 roku.
Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

 

2020-04-28 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A.

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 kwietnia 2020 roku.

W trakcie Walnego Zgromadzenia została podjęta uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  Następnie na wniosek Akcjonariusza, Walne Zgromadzenie uchwaliło wniosek o przerwę do dnia 26 maja 2020 roku, do godziny 09:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz mgr Kazimierz Karciarz.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

 

2020-03-13 -  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.04.2020 r.

 

Zarząd Pylon S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 28.04.2020 roku, na godzinę 9:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

2020-03-13 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Pylon S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 13.03.2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Ireneusza Rymaszewskiego ze skutkiem natychmiastowym. Pan Ireneusz Rymaszewski wskazał przyczynę rezygnacji ze względu na podjęcie nowych obowiązków.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1, pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

2020-01-18 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

 

Zarząd spółki Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2020 roku raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
- raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - w dniu 14 lutego 2020
- raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 15 maja 2020 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 14 sierpnia 2020 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 13 listopada 2020 roku,
Raport roczny za 2019 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

2019-08-12 - Rezygnacja z publikacji raportów miesięcznych

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż odstępuje od praktyki publikowania raportów miesięcznych, to jest od stosowania zasady nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, począwszy od raportu miesięcznego za lipiec 2019 roku.
Wszelkie istotne informacje Spółka przekazuje za pomocą raportów bieżących (ESPI, MAR), a informacje podsumowujące prezentowane są w raportach okresowych (kwartalnych oraz rocznych). W opinii Zarządu Spółki zapewnia to akcjonariuszom oraz osobom zainteresowanym nabyciem akcji Emitenta dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających obraz sytuacji Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

2019-08-12 - Naruszenie obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportów miesięcznych w roku 2019

 

Zarząd Emitenta informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu miesięcznego za okres marzec, kwiecień, maj oraz czerwiec 2019.
Wystąpił systemowy błąd w tym zakresie. Spółka w załączeniu prezentuje opóźnione raporty.
Również Spółka podjęła decyzję o zaniechaniu publikacji raportów miesięcznych. Szersza informacja zostanie opublikowana w osobnym raporcie.
Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

 

2019-06-28 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku Pylon Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spółki Pylon S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Wykaz uchwał w załączniku.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

2019-06-22 - Otrzymanie upomnienia od GPW - kara pieniężna

 

Zarząd Giełdy na podstawie Regulaminu ASO (paragraf 17 ustęp 1, paragraf 17c ust. 1 pkt 2) oraz na podstawie Załącznik numer 3 do Regulaminu ASO, podjął uchwałę dotycząca kary pieniężnej w kwocie 10.000,00 PLN związku z niepełną publikacją raportu rocznego tj. brak publikacji sprawozdania z opinii Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

2019-06-04 - Otrzymanie upomnienia od GPW

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 470/2019 Zarządu Giełdy z 3 czerwca 2019 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił upomnieć Emitenta i zastosować sankcję w postaci zawieszania obrotem akcji na rynku NewConnect do czasu opublikowania pełnego raportu Rocznego za rok 2018. Upomnienie dotyczy niedochowania przez Emitenta wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok 2018, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. Emitent wyjaśnia, że raport roczny Emitenta za rok 2018 został opublikowany w sposób niepełny w dniu 31 maja 2019 i brakowało w nim raportu z Opini Biegłego Rewidenta - element konieczny każdego raportu rocznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarząd Emitenta informuje, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości nie dochodziło do opóźnienia publikacji raportów okresowych.

Podstawa prawna:

 §3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

2019-01-29 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.
Raporty okresowe w roku 2019 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. - 14 lutego 2019 r.;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. - 14 sierpnia 2019 r.;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. - 14 listopada 2019 r.;
- raport okresowy roczny za 2018 r. - 31 maja 2019 r.
Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2019 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

 

2019-01-15 - Pylon S.A. - raport miesięczny za grudzień 2018

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres grudzień 2018.

Podstawa prawna:

 pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-12-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny listopad 2018

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres listopad 2018.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-11-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres październik 2018.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-10-29 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego Pylon S.A.

 

Zarząd Pylon S.A. (Emitent) powziął informację /w dniu dzisiejszym odebrał korespondencję z Sądu/ że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego dokonał rejestracji i wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany postanowień Statutu Spółki, które zostały dokonane na podstawie oświadczenia zarządu Emitenta dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji prywatnej akcji serii I.
Umowa spółki w punkcie dotyczącym kapitału zakłądowego brzmi następująco:
§ 8.
1.Kapitały własne Spółki tworzą: 1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy oraz 3/ kapitały rezerwowe lub fundusze celowe.
2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.232.123 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia trzy złote) i dzieli się na:
a.1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł (sto tysięcy złotych);
b.500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
c.900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
d.2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy);
e.1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote);
f.1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
g.6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych czterdzieści groszy);
h.13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy).
i.3.692.498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 369.249,80 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy)
3.Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem.

2018-10-15 - Pylon S.A. - raport miesięczny za wrzesień 2018

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres wrzesień 2018.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-09-28 - PYLON SA Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

 

Zarząd Emitenta informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie publikacji raportu miesięcznego za okres sierpień 2018. Spółka w dniu dzisiejszym opublikowała przedmiotowy raport.

Podstawa prawna:

 pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

 

2018-09-28 - Pylon S.A. - raport miesięczny za sierpień 2018

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres sierpień 2018.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-08-31 - Pylon S.A. - podwyższenie kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.

 

Zarząd emitenta podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.
Najważniejsze informacje dotyczące podwyższenia:
1. kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 761.750,20 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).
2. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 22 gr (dwadzieścia dwa grosze) za każdą poszczególną akcję. Wpłaty na akcje mogą być wyłącznie gotówkowe.
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 13 lutego 2019 roku.
4. Emisja ma charakter emisji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Pozbawienie prawa poboru uzasadnione jest planami rozwojowymi Pylon S.A., w związku z którymi niezbędne jest wyposażenie Spółki w dodatkowe kapitały w celu sfinansowania kolejnych etapów projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00). Emisja akcji Spółki w oparciu o postanowienie §8b statutu Spółki (tj. w ramach instytucji kapitału docelowego) służyć ma ograniczeniu kosztów emisji oraz zamknięciu emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji została ustalona zgodnie z postanowieniem §8b ust. 3 statutu Spółki.
5. Wniosek o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii J.
W załączeniu uchwała.

Podstawa prawna
Paragraf 3 punkt 4, Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

 

2018-08-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny lipiec 2018

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres lipiec 2018.

Podstawa prawna:

 pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-07-20 - Pylon S.A. - zakończenie subskrypcji akcji serii I w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Pylon S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zamknięcia emisji akcji serii I w ramach emisji prywatnej, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 01/01/2018 Zarządu Spółki Pylon Spółka Akcyjna z dnia 26 stycznia 2018r.,w formie aktu notarialnego [Rep. A Nr 478/2018] sporządzonego przez Notariusza Kazimierz Karciarz [Września ul. Jana Pawła II 32] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 stycznia 2018 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 15 lipca 2018 roku.
2) Data przydziału akcji:
Wszystkie umowy musiały zostać wykonane do 15 lipca 2018
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Nie więcej niż 11.310.000 (jedenaście milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.
4) Liczba akcji serii I objętych subskrypcją:
3 692 498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) sztuk akcji
5) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze).
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:
- 4 osoby
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- 4 osoby
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji serii I nie uczestniczyli subemitenci.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

 

2018-07-17 - Pylon S.A. - raport miesięczny za czerwiec 2018

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres czerwiec 2018.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-06-28 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku Pylon Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Pylon S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Wykaz uchwał w załączniku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

2018-06-15 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres maj 2018

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres maj 2018.

Podstawa prawna:

 pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-05-29 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. wraz z projektami uchwał

 

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954; działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 22 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 8:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w lokalu we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II lok 32, w kancelarii notarialnej, notariusza Kazimierza Karciarza.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

2018-05-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres kwiecień 2018

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres kwiecień 2018.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-04-17 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres marzec 2018

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres marzec 2018.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-03-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres luty 2018

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres luty 2018.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-02-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny za okres styczeń 2018

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres styczeń 2018.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2018-01-26 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2018.
Raporty okresowe w roku 2018 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.;
- raport okresowy roczny za 2017 r. - 28 maja 2018 r.
Wszelkie ewentualne zmiany harmonogramu publikowania raportów okresowych w roku 2018 będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

 

 

2018-01-26 - Pylon S.A. - podwyższenie kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.

 

Zarząd emitenta podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego.
Najważniejsze informacje dotyczące podwyższenia:
1. kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie większą niż 1.131.000 zł (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).
2. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 22 gr (dwadzieścia dwa grosze) za każdą poszczególną akcję. Wpłaty na akcje mają być gotówkowe.
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku.
4. Emisja ma charakter emisji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Pozbawienie prawa poboru uzasadnione jest planami rozwojowymi Pylon S.A., w związku z którymi niezbędne jest wyposażenie Spółki w dodatkowe kapitały w celu sfinansowania kolejnych etapów projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00). Emisja akcji Spółki w oparciu o postanowienie §8b statutu Spółki (tj. w ramach instytucji kapitału docelowego) służyć ma ograniczeniu kosztów emisji oraz zamknięciu emisji w możliwie najkrótszym terminie. Cena emisyjna akcji została ustalona zgodnie z postanowieniem §8b ust. 3 statutu Spółki.
5. Wniosek o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii I.
W załączeniu uchwała.

Podstawa prawna
Paragraf 3 punkt 4, Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

 

2018-01-16 - Raport miesięczny - grudzień 2017

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres grudzień 2017.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2017-12-15 - Wybór Biegłego Rewidenta

 

Emitent informuje że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotycząca wyboru Biegłego Rewidenta. Na jej mocy podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i jego oceny za rok 2017, niniejszą uchwałą zostaje:
Advantim Sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3508 w dniu 22 września 2009 r.

Podstawa prawna

 §3 ust. 1 pkt 11_ Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 

2017-12-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny listopad 2017

 

Emitent w załączeniu przekazuje raport miesięczny za okres listopad 2017.

Podstawa prawna:

pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 

 

2017-11-14 - Raport miesięczny za październik 2017

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

2017-10-17 - Raport miesięczny za wrzesień 2017

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

2017-09-14 - Raport miesięczny - sierpień 2017

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

2017-08-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny za lipiec 2017

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

2017-07-14 - Raport miesięczny za czerwiec 2017

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

2017-06-28 - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd informuje że Walne Zgromadzenie powołało Pana Irka Rymaszewskiego do Rady Nadzorczej spółki Pylon S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

2017-06-28 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2017 r.

 

Zarząd Pylon S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd Pylon S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad WZA.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

2017-06-14 - Pylon S.A. - raport miesięczny

 

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport miesięczny.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

2017-06-13 - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości oraz struktury kapitału zakładowego

 

Zarząd Pylon S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 roku Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 9 czerwca 2017 roku wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 30 czerwca 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zw. z uchwałą nr 15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z zachowa-niem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Przedmiotowy wpis jest konsekwencją pozytywnego rozpoznania złożonej przez Emitenta skargi na orzeczenie referendarza Sądowego, w związku z wydanym uprzednio postanowieniem o odmowie wpisu, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 7/2017 z dnia 18 marca 2017 roku. W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote i osiemdziesiąt groszy), tj.
z kwoty 1.509.269,40 zł (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 2.862.873,20 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy).
Mając powyższe na uwadze §8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„§8.
2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.862.873,20 zł [dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy] i dzieli się na:
a.1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł [sto tysięcy złotych];
b.500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł [pięćdziesiąt tysięcy złotych];
c.900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 90.000 zł [dziewięćdziesiąt tysięcy złotych];
d.2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł [dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych];
e.1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł [sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote];
f.1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł [sto pięćdziesiąt tysięcy złotych];
g.6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł [sześćset sześćdziesiąt jeden
tysięcy siedemset pięć złotych i czterdzieści groszy];
h.13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł [jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote i osiemdziesiąt groszy].”
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Ponadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż mimo złożonego przez Emitenta prawidłowo uzupełnionego wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, w wyniku oczywistej omyłki po stronie Sądu, doszło do dokonania błędnej zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców:
1. poprzez wskazanie w pozycji dotyczącej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego kwoty 2.862.873,20 zł, podczas gdy wartość ta nie powinna ulec zmianie, oraz
2.poprzez brak uwzględnienia zmiany w pozycji dotyczącej kwotowego określenia części kapitału wpłaconego oraz pozostawienie wartości 1.509.269,40 zł, podczas gdy prawidłową wartością jest kwota 2.862.873,20 zł.
Zarząd Emitenta niezwłocznie podejmie kroki mające na celu sprostowanie rozbieżności, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 2) oraz §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

2017-06-01 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. wraz z projektami uchwał

 

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954; działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 22 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 8:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w lokalu we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II lok 32, w kancelarii notarialnej, notariusza Kazimierza Karciarza. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

bottom of page