top of page

28.03.2024 Realizacja projektu "Pylon Audio Amethyst" w ramach Kredytu Technologicznego JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 2/2024

W dniu 4 października 2023 r. Emitent pozyskał finansowanie _Kredyt Technologiczny - Bank Gospodarstwa Krajowego_ w celu rozbudowy infrastruktury technologicznej potrzebnej do rozpoczęcia seryjnej produkcji systemu głośnikowego, będącego efektem projektu "Szybka Ścieżka", realizowanego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Początkowo projekt zakładał zakup zaawansowanego sprzętu, w tym pięcioosiowego centrum obróbczego umożliwiającego tworzenie skomplikowanych kształtów, oraz rozbudowę powierzchni produkcyjnej o ponad 1000 m^2.

Jednakże w I kwartale 2024 Emitent, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, doprecyzował zakres projektu, koncentrując się na zakupie:
1. Pięcioosiowego centrum obróbczego umożliwiającego tworzenie skomplikowanych kształtów wraz z oprzyrządowaniem.
2. Oprogramowania oraz sprzętu IT do realizacji projektu i jego rozwoju.

Oznacza to, żę Emitent zrezygnował z kosztownej rozbudowy powierzchni produkcyjnej. Zamiast tego firma wydzierżawiła na preferencyjnych warunkach _wraz z prawem pierwokupu_ w pełni wyposażoną nieruchomość sąsiadującą z obiektem w Jarocinie, oferującą porównywalną powierzchnię. Wydzierżawiona nieruchomość spełnia wymagania dotyczące zaawansowanej produkcji i jest już wykorzystywana na potrzeby Spółki. Obie nieruchomości stanowią logiczny funkcjonalny kompleks produkcyjny.
Emitent jest zdania, że wolne środki finansowe powinny być kierowane na marketing, internacjonalizację oraz wdrażanie nowych produktów czyli dalsze pogłębianie relacji z rynkami światowymi w tym azjatyckimi _przede wszystkim rynek chiński i indyjski_.

Emitent planuje wprowadzenie systemu Pylon Audio Amethyst do seryjnej produkcji w IV kwartale bieżącego roku. Zgodnie z planem, wzorcowy model będzie prezentowany na targach High End Munich 2024, następnie na Audio Show w Hongkongu 2024, a ostateczna premiera ma odbyć się na Audio Show Warszawa 2024.

Wdrożenie Kredytu Technologicznego ma na celu wsparcie marki w wejściu na rynek segmentu premium, stanowiąc istotny krok w realizacji celów strategicznych.

Finansowe szczegóły projektu uwzględniający aneks uzgodniony z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:
Wartość projektu: 1.317.000,00
Premia technologiczna dofinansowanie: 592.650,00
Poziom wsparcia: 45% _zgodnie z regionalną pomocą_

05.02.2024 JRC Group: Dynamiczny Start Projektu SMART: Pierwsza Wypłata Zaliczki i Kluczowe Kroki w Badaniach i Internacjonalizacji JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 1/2024

Emitent pragnie poinformować, że zgodnie z ustalonym harmonogramem, projekt SMART został oficjalnie rozpoczęty w dniu 2 stycznia 2024 roku.
Dnia 5 lutego 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała pierwszej wypłaty kwoty zaliczkowej na konto Emitenta, której wartość wyniosła 1.800.000,00 PLN _słownie: milion osiemset tysięcy złotych_.
Stanowi to 16% wartości dofinansowania w ramach projektu SMART.

W kontekście modułu badawczego, kluczowy zespół Badawczo-Rozwojowy rozpoczął prace w obszarze B+R, co stanowi kluczowy krok w kierunku osiągnięcia założonych celów projektowych.

Jednocześnie, w ramach modułu Internacjonalizacja, Emitent z przyjemnością informuje o zarezerwowaniu i opłaceniu udziału w prestiżowych targach Audio Show w Hong Kongu, co potwierdza zaangażowanie w rozwijanie potencjału międzynarodowego w tym regionie świata. Jest to kluczowy cel sprzedażowy w nadchodzącym okresie i koresponduje z celami wskazanymi w raporcie ESPI 3/2023 - JRC Group S.A. - ekspansja na rynki azjatyckie JRC GROUP S.A. _04.04.2023_:
https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=206847_title=JRC+Group+S.A.+-+ekspansja+na+rynki+azjatyckie

Emitent pozostaje zobowiązany do regularnego informowania Akcjonariuszy o postępach w realizacji projektu SMART oraz wszelkich istotnych wydarzeniach mających wpływ na sytuację finansową Spółki.

21.12.2023 Podpisanie z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie w ramach projektu Ścieżka SMART JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 20/2023

Emitent informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym _21.12.2023_ Umowy o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-0235/23 z Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Umowa dotyczy realizacji projektu pod tytułem: Aktywny system audio w postaci pełnopasmowego zestawu omnipolarnego z intuicyjną funkcją wireless w standardzie Hi-Fi, z udziałem nowej technologii transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a przedmiotowym systemem, wykorzystującej protokół WiFi.

Celem Emitenta jest rozpoczęcie realizacji przedmiotowego projektu w styczniu 2024 roku.

O powyższym dofinansowaniu oraz projekcie Emitent informował 22 października 2023 w raporcie ESPI 15/2023.

Poniżej Emitent ponownie przedstawia informacje o przedmiotowym projekcie.

Nazwa projektu: Aktywny system audio w postaci pełno pasmowego zestawu omnipolarnego z intuicyjną funkcją wireless w standardzie Hi-Fi, z udziałem nowej technologii transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a przedmiotowym systemem, wykorzystującej protokół WiFi.

Wartość projektu: 12 321 232,84
Wartość dofinansowania: 8 931 540,33

Czas realizacji: styczeń 2024-2026 _trzy lata_

Projekt składa się z dwóch modułów:
1.Projekt badawczo-rozwojowy;
2. Internacjonalizacja.

Emitent wskazuje że niniejszy projekt jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii zmierzającej do stworzenia rozpoznawalnej globalnej marki audio. Dotychczasowe zrealizowane działania - powstanie Centrum B+R, projekt Szybka Ścieżka oraz dokonane inwestycje w zakresie środków trwałych - wzmocniły kompetencje firmy w zakresie realizowania prac Badawczo-Rozwojowych umożliwiając sprawne wdrażanie najnowszych technologii i narzędzi audio. Emitent podkreśla, że każde działanie inwestycyjne jest wynikiem uprzednio zrealizowanych przedsięwzięć. Dotyczy to np. kredytu technologicznego _raport ESPI 11/2023 z dnia 04.10.2023_, który umożliwi wdrożenie technologii opracowanej w ramach Szybkiej Ścieżki. Obecnie jest procedowane podpisanie umowy w tym zakresie.

Projekt SMART, ma na celu uzupełnienie oferty produktowej pasywnych zestawów głośnikowych marki Pylon Audio o rozwiązania typu wireless _aktywne systemy audio_ w ich różnorakiej formie. Kierunek przejścia z systemów wire _opartych na kablach_ na rzecz wireless jest widoczny wyraźnie u każdego liczącego się producenta audio. Trend pogłębia się wraz z rozwojem urządzeń mobilnych ze względu na wykorzystanie smartphonów jako źródła/ biblioteki treści muzycznych i obecnie dominuje to na rynku.
Emitent uważa, że oferta która odpowie w najlepszym stopniu na powyższe zapotrzebowanie _system wireless, wykorzystanie smartphone jako nośnika biblioteki muzyki_, czyli dostarczy najbardziej efektywnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia i produktu, osiągnie sukces komercyjny, ponieważ takie są oczekiwania klientów oraz realia i kierunki rozwoju rynku. Wnioski z prowadzonych przez Emitenta analiz _badania rynku audio_ są jednoznaczne - rozwój oznacza wytyczanie trendów poprzez działalność innowacyjną. W przypadku wygranego projektu, rozwój polega na wyjście naprzeciw potrzebom klientów HiFi _audiofili_ i dostosowanie technologii do współczesnych narzędzi, z których każdy z nas korzysta. Aktywny zestaw głośnikowy opracowywany w niniejszym projekcie pod marką Pylon Audio to trendsetter w zakresie systemów audio - wzmacnia obserwowane trendy i budzi oczekiwania, wpłynie na decyzje zakupowe wymagających klientów rynku audio.

Obok modułu B+R, Emitent uzyskał wsparcie dla dalszej ekspansji zagranicznej. Moduł internacjonalizacji ma wzmacniać działania eksportowe w celu umocnienia marki na rynkach światowych. W ramach modułu Emitent uzyskuje wsparcie w kosztach targów audio na rynku krajowym, europejskim oraz azjatyckim w latach 2024-2026. Oznacza to, że w każdym roku marka Pylon Audio zostanie zaprezentowana na targach w Polsce _AudioShow w Warszawie, najistotniejsze targi dla Europy Centralno-Wschodniej_; targach w Niemczech _High End Munich, najważniejsze targi międzynarodowe_; oraz na targach w Hongkongu _Hong Kong High End Audio Visual Show, targi które oddziałują na rynek azjatycki i wzmacniają rozpoznawalność marki na tym obszarze_. Podczas tych 3 targów Emitent będzie wystawiał się jako producent. Równocześnie partnerzy Emitenta _dystrybutorzy_ będą równolegle realizowali strategię marketingową poprzez wystawianie produktów Emitenta na lokalnych targach Audioshow - na rynku europejskim np. we Francji, Hiszpanii, krajach Beneluxu,; na rynku azjatyckim np. w Chinach, Korei Południowej, Indiach. Pełna lista partnerów emitenta:
https://www.pylonaudio.pl/gdzie-kupic

Oznacza to, że marka Pylon Audio będzie uczestniczyła w licznych targach branżowych - przez cały rok - przyczyniając się do budowania jej globalnej rozpoznawalności. Moduł tym samym wzmacnia znacznie nasze cele sprzedażowe. Dzięki interwencji środków publicznych, Emitent pozyskuje również możliwość budowania działów sprzedaży w poszczególnych państwach i uzupełnienie relacji producent - dystrybutor poprzez wdrożenie relacji producent - klient.

Emitent podkreśla, że projekt SMART, tak jak każde poprzednio zrealizowane działania, w sposób istotny wpływa na wzrost wyników finansowych spółki i konsekwentnie wpisuje się w realizację długofalowego celu uczynienie z PYLON AUDIO polskiej marki o globalnym zasięgu.

11.12.2023 Informacja dotycząca aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 19/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2023, 17/2023 oraz 18/2023 niniejszym informuje, iż aktualna struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

1/ Akcjonariusz - Łukasz Chojnacki
Liczba posiadanych akcji: 30.767.472
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 24%

2/ Akcjonariusz - Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z o.o.
Liczba posiadanych akcji: 17.237.462
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 13,45%

3/ Akcjonariusz - Mateusz Jujka
Liczba posiadanych akcji 17.125.427
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 13,36%

4/ Akcjonariusz - Szymon Jujka
Liczba posiadanych akcji: 11.562.500
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 9,02%

5/ Akcjonariusz - Jolanta Srebnicka Rubeńczyk
Liczba posiadanych akcji: 9 987 500
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 7,79%

 

11.12.2023 Zmiana stanu posiadania JRC GROUP S.A. JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 18/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych "Ustawa o ofercie", informuje o otrzymaniu w dniu 11.12.2023 zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariuszy: Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2. pana Mikołaja Rubeńczyka - zawiadomienie pośrednie; 3. pana Mateusza Jujki oraz 4. pana Szymona Jujki.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie/a, o którym/ch mowa powyżej.

11.12.2023 Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR JRC GROUP S.A. JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 17/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" niniejszym informuje, iż w dniu 11.12.2023 roku osoby pełniące obowiązki zarządcze - członkowie zarządu - tj. pan Mikołaj Rubeńczyk poinformował o zbyciu pośrednim akcji Emitenta oraz pan Mateusz Jujka poinformował Spółkę o nabyciu akcji Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienia, o których mowa powyżej.

09.11.2023 Zmiana stanu posiadania JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 16/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza Łukasza Chojnackiego.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

czytaj - /zawiadomienie/

22.10.2023 Dofinansowanie EU: uzyskanie pozytywnej oceny w ramach projektu Działanie Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023. JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 15/2023

Emitent informuje o uzyskaniu pozytywnej oceny w ramach projektu Działanie Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023.

 

Nazwa projektu: Aktywny system audio w postaci pełno pasmowego zestawu  omnipolarnego z intuicyjną funkcją wireless w standardzie Hi-Fi, z udziałem nowej technologii transmisji danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi a przedmiotowym systemem, wykorzystującej protokół WiFi.

Wartość projektu: 12 321 232,84
Wartość dofinansowania: 8 931 540,33

Czas realizacji: 2024-2026 (trzy lata)

 

Projekt składa się z dwóch modułów:
1.Projekt badawczo-rozwojowy;
2. Internacjonalizacja.

 

Emitent wskazuje że niniejszy projekt jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii zmierzającej do stworzenia rozpoznawalnej globalnej marki audio. Dotychczasowe zrealizowane działania – powstanie Centrum  B+R, projekt Szybka Ścieżka oraz dokonane inwestycje w zakresie środków trwałych – wzmocniły kompetencje firmy w zakresie realizowania prac Badawczo-Rozwojowych umożliwiając sprawne wdrażanie najnowszych technologii i narzędzi audio. Emitent podkreśla, że każde działanie inwestycyjne  jest wynikiem  uprzednio zrealizowanych przedsięwzięć. Dotyczy to np. kredytu technologicznego (raport ESPI 11/2023 z dnia 04.10.2023), który umożliwi wdrożenie technologii opracowanej w ramach Szybkiej Ścieżki.

 

Projekt SMART, o którym dziś informujemy, ma na celu  uzupełnienie oferty produktowej pasywnych zestawów głośnikowych marki Pylon Audio o rozwiązania typu wireless (aktywne systemy audio) w ich różnorakiej formie.  Kierunek przejścia z systemów wire (opartych na kablach) na rzecz wireless jest widoczny wyraźnie u każdego liczącego się producenta audio. Trend pogłębia się wraz z rozwojem urządzeń mobilnych ze względu na wykorzystanie smartphonów jako źródła/ biblioteki treści muzycznych i obecnie dominuje to na rynku.

Emitent uważa, że oferta która odpowie w najlepszym stopniu na powyższe zapotrzebowanie (system wireless, wykorzystanie smartphone jako nośnika biblioteki muzyki), czyli dostarczy najbardziej efektywnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia i produktu, osiągnie sukces komercyjny, ponieważ takie są oczekiwania klientów oraz  realia i kierunki rozwoju rynku. Wnioski z prowadzonych przez Emitenta analiz (badania rynku audio) są jednoznaczne – rozwój oznacza wytyczanie trendów poprzez działalność innowacyjną. W przypadku wygranego projektu, rozwój polega na wyjście naprzeciw potrzebom klientów HiFi (audiofili) i dostosowanie technologii do współczesnych narzędzi, z których każdy z nas korzysta. Aktywny zestaw głośnikowy opracowywany w niniejszym projekcie pod marką Pylon Audio to trendsetter w zakresie systemów audio – wzmacnia obserwowane trendy i budzi oczekiwania, wpłynie na decyzje zakupowe wymagających klientów rynku audio.

 

Obok modułu B+R, Emitent uzyskał wsparcie dla dalszej ekspansji zagranicznej. Moduł internacjonalizacji ma wzmacniać działania eksportowe w celu umocnienia marki na rynkach światowych. W ramach modułu Emitent uzyskuje wsparcie w kosztach targów audio na rynku krajowym, europejskim oraz azjatyckim w latach 2024-2026. Oznacza to, że w każdym roku marka Pylon Audio zostanie zaprezentowana na targach w Polsce (AudioShow w Warszawie, najistotniejsze targi dla Europy Centralno-Wschodniej); targach w Niemczech (High End Munich, najważniejsze targi międzynarodowe); oraz na targach w Hongkongu (Hong Kong High End Audio Visual Show, targi które oddziałują na rynek azjatycki i wzmacniają rozpoznawalność marki na tym obszarze). Podczas tych 3 targów Emitent będzie wystawiał się jako producent.  Równocześnie partnerzy Emitenta (dystrybutorzy) będą równolegle realizowali strategię marketingową poprzez wystawianie produktów Emitenta na lokalnych targach Audioshow - na rynku europejskim np. we Francji, Hiszpanii, krajach Beneluxu,; na rynku azjatyckim np. w Chinach, Korei Południowej, Indiach. Pełna lista partnerów emitenta:

https://www.pylonaudio.pl/gdzie-kupic

Oznacza to, że marka Pylon Audio będzie uczestniczyła w licznych targach branżowych – przez cały rok - przyczyniając się do budowania jej globalnej rozpoznawalności. Moduł tym samym wzmacnia znacznie nasze cele sprzedażowe. Dzięki interwencji środków publicznych, Emitent pozyskuje również możliwość budowania działów sprzedaży w poszczególnych państwach i uzupełnienie relacji producent – dystrybutor poprzez wdrożenie relacji producent – klient.

 

Emitent podkreśla, że projekt SMART, tak jak każde poprzednio zrealizowane działania, w sposób istotny wpływa na wzrost wyników finansowych spółki i  konsekwentnie wpisuje się w realizację długofalowego celu uczynienie z PYLON AUDIO polskiej marki o globalnym zasięgu.

12.10.2023 Informacja dotycząca aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 14/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2023 oraz 13/2023 niniejszym informuje, iż aktualna struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

1/ Akcjonariusz - Łukasz Chojnacki
Liczba posiadanych akcji: 35 472 306
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 27,67%

2/ Akcjonariusz - Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z o.o.
Liczba posiadanych akcji: 20 924 962
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 16,32%

 

3/ Akcjonariusz - Szymon Jujka
Liczba posiadanych akcji: 20 562 500
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 16,04%

 

4/ Akcjonariusz - Jolanta Srebnicka Rubeńczyk
Liczba posiadanych akcji: 9 987 500
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 7,79%

5/ Akcjonariusz - Mateusz Jujka
Liczba posiadanych akcji 4 937 927
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 3,85%

12.10.2023 Zmiana stanu posiadania JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 13/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_, informuje o otrzymaniu w dniu 12.10.2023 zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariuszy: _1_ Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, _2_ pana Mikołaja Rubeńczyka _pośrednie_ _3_ pani Jolanty Srebnickiej-Rubeńczyk _4_ pana Mateusza Jujki _5_ pana Szymona Jujki oraz _6_ pana Łukasza Chojnackiego.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie/a, o którym/ch mowa powyżej.

12.10.2023 Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 12/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ niniejszym informuje, iż w dniu 12.10.2023 roku osoby pełniące obowiązki zarządcze - członkowie zarządu - tj. _1_ pan Mikołaj Rubeńczyk poinformował o zbyciu _2 transakcje_ i objęciu _pośrednie_ akcji Emitenta oraz _2_ pan Mateusz Jujka poinformował Spółkę o zbyciu _jedna transakcja_ akcji Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienia, o których mowa powyżej.

04.10.2023 Projekt "Pylon Audio Amethyst" otrzymuje dofinansowanie w ramach Programu FENG 2021-2027, Działanie 2.32 "Kredyt technologiczny", JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 11/2023

 

Emitent informuje, że projekt zatytułowany "Pylon Audio Amethyst - nowa technologia wytwarzania zestawu głośnikowego typu High-End, oparta na oryginalnych, zaawansowanych przetwornikach elektroakustycznych i programowalnych materiałach kompozytowych" złożony w ramach Programu FENG 2021-2027, Działanie 2.32 "Kredyt technologiczny", Nabór nr 1, został wybrany do dofinansowania.

Szczegóły projektu:
• Wartość projektu: 2 754 000,00 PLN
• Premia technologiczna
dofinansowanie: 1 239 300,00 PLN
• Poziom wsparcia: 45% (zgodnie z regionalną pomocą)

Projekt koncentruje się na wdrożeniu technologii produkcji linii zestawu głośnikowego Amethyst, który został opracowany w ramach projektu "Szybka Ścieżka". Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury naszego zakładu produkcyjnego w Jarocinie.

W ramach projektu planujemy zakup zaawansowanych maszyn, takich jak pięcioosiowe centrum obróbcze umożliwiające między innymi tworzenie zaawansowanych kształtów. Ponadto, przewidujemy rozbudowę powierzchni produkcyjnej o ponad 1000m^2.

Projekt pozwoli wprowadzić na rynek pierwszy model typu High-End w portfolio marki Pylon Audio, w odpowiedzi na oczekiwania naszych Dystrybutorów na rynkach europejskich i azjatyckich, w tym w Chinach. Jesteśmy przekonani, że szybki wzrost sprzedaży tego produktu wpłynie korzystnie na wyniki finansowe spółki.

W ramach naszej strategii, marka Pylon Audio kontynuuje ekspansję na rynek produktów klasy premium _dobra luksusowe_.

Przedmiotowe dofinansowanie jest integralną częścią naszej strategii rozwoju, przy czym Emitent systematycznie nadzoruje i aktywnie poszukuje sposobności pozyskania zewnętrznego wsparcia dla projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, włączając w to możliwości pozyskania dotacji europejskich.

 

29.08.2023 Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 10/2023

 

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do raporów bieżących nr 6/2016 z dnia 19.01.2016 roku oraz nr 7/2016 z dnia 22.01.2016 roku, informuje o przedterminowej spłacie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Emitenta na nabycie nieruchomości.

Zarząd przypomina, iż umowa kredytu inwestycyjnego z Alior Bank S.A. w kwocie 1.650.000,00 zł została zawarta na potrzeby zakupu nieruchomości przemysłowej, zabudowanej i uzbrojonej na której został zlokalizowany własny zakład produkcyjny Spółki.

 

28.07.2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (28 lipca 2023) JRC Group S.A., ESPI 9/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na wznowionym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 28.07.2023 roku:

Formatpol Sp. z o.o.
Liczba akcji - 2809755
Liczba głosów - 2809755
Wartość głosów na
Walnym: 8,6%

Mateusz Jujka
Liczba akcji - 5937927
Liczba głosów - 5937927
Wartość głosów na Walnym: 18,1%

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" sp. z o.o.
Liczba akcji - 5568456
Liczba głosów - 5568456
Wartość głosów na Walnym: 17%

Łukasz Chojnacki
Liczba akcji - 12472306
Liczba głosów - 6562597
Wartość głosów na Walnym: 20%

12.07.2023 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek JRC GROUP S.A., ESPI 8/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 28.06.2023 roku, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 k.s.h., dokonuje niniejszym drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitenta _"Spółka Przejmująca"_ z Takityle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Spółka Przejmowana"_.


Zarząd Emitenta ponownie wskazuje, że ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne z uwagi na zastosowanie przepisu art. 500 §2_1_ k.s.h. Plan połączenia jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: https://www.pylonrelacjeinwestorskie.info/ oraz dla Spółki Przejmowanej: https://www.takityle.pl/.


Jednocześnie ponownie informuje, iż zgodnie z art. 505 §3 k.s.h., akcjonariusze Emitenta mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Emitenta odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. Przedmiotowe dokumenty są dostępne w lokalu Emitenta w Jarocinie _ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Jarocin 63-200_, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00, nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu.


Planowana data podjęcia uchwały o połączeniu to 28.07.2023 roku.

30.06.2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JRC Group S.A. JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015)., ESPI 7/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29.06.2023 roku:

Formatpol Sp. z o.o.
Liczba akcji - 2809755
Liczba głosów - 2809755
Wartość głosów na Walnym: 8,6%

Mateusz Jujka
Liczba akcji - 5937927
Liczba głosów - 5937927
Wartość głosów na Walnym: 18,1%

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" sp. z o.o.
Liczba akcji - 5568456
Liczba głosów - 5568456
Wartość głosów na Walnym: 17%

Łukasz Chojnacki
Liczba akcji - 12472306
Liczba głosów - 6562597
Wartość głosów na Walnym: 20%

28.06.2023 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek JRC GROUP S.A., ESPI 6/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie _Emitent_, działając na podstawie art. 504 §1 i §2 k.s.h., dokonuje niniejszym pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Emitenta _Spółka Przejmująca_ z Takityle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _Spółka Przejmowana_.Zarząd Emitenta wskazuje, że ogłoszenie planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie jest konieczne z uwagi na zastosowanie przepisu art. 500 §21 k.s.h. Plan połączenia jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: https://www.pylonrelacjeinwestorskie.info/
a dla Spółki Przejmowanej:
https://www.takityle.pl/.

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą _łączenie przez przejęcie_. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Połączenie zostanie dokonane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 4.700.000 zł _cztery miliony siedemset tysięcy złotych_, poprzez utworzenie 47.000.000 _czterdziestu siedmiu milionów_ akcji, o wartości nominalnej 10 gr _dziesięć groszy_ każda.

Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z art. 505 §3 k.s.h., akcjonariusze Emitenta mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Emitenta odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. Zarząd Emitenta informuje, że przedmiotowe dokumenty są dostępne w lokalu Emitenta w Jarocinie _ul. Powstańcow Wielkopolskich 1, Jarocin 63-200_, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00, nieprzerwanie od dnia dzisiejszego aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu. Zarząd Emitenta informuje, że planowana data podjęcia uchwały o połączeniu to 28 lipca 2023 roku.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Plan połączenia i załączniki /czytaj/

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2023 roku JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015), ESPI 5/2023

Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 02.06.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:30 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ /czytaj/

2. Projekt uchwał /czytaj/

3. Wzór formularza pełnomocnictwa /czytaj/

Podstawa prawna:

Inne regulacje

25.05.2023 JRC Group S.A. - Zmiana stanu posiadania JRC Group Spółka Akcyjna JRC GROUP S.A. ESPI 4/2023

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie"_ Zarząd JRC Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawiadomieniu sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Pana Łukasza Chojnackiego.

W załączeniu przedmiotowa informacja.

Zawiadomienie Pana Łukasza Chojnackiego

04.04.2023 JRC Group S.A. - ekspansja na rynki azjatyckie JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015) - ESPI 3/2023

Emitent informuje że podpisał kontrakty dystrybucyjne z partnerami z Republiki Indii oraz Chińskiej Republiki Ludowej. W pierwszym roku współpracy z nowymi partnerami Emitent szacuje, że osiągnie dodatkowy wzrost sprzedaży w wysokości 20% całkowitych przychodów Spółki w roku 2022.

Wdrażanie strategii ekspansji na rynki zagraniczne jest ważnym elementem rozwoju biznesowego Emitenta, który dąży do umocnienia swojej pozycji i znajomości marki Pylon Audio na globalnym rynku i tym samym zwiększenia przychodów. Nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi, szczególnie na rynkach o dużym potencjale, może przyczynić się do sukcesu firmy na arenie międzynarodowej.

Dodatkowo, Emitent weryfikuje możliwość pozyskania dofinansowania, które umożliwi dalszą ekspansję na nowe rynki i rozwój oferty produktowej.

Uważamy że prowadzenie takiej strategii biznesowej przynosi pozytywne efekty i zwiększa wartość firmy.

31.03.2023 JRC Group S.A. - pomyślne zakończenie projektu Szybka Ścieżka JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015) - ESPI 2/2023

Emitent pragnie poinformować, że projekt pt. "Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów" _nr wniosku POIR.01.01.01-00-1039/18_, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, został pomyślnie zrealizowany i dzisiaj _31.03.2023_ został zaakceptowany i rozliczony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu wyniosła 3 403 257,16 zł, a dofinansowanie wyniosło 2 496 832,57 zł.

Projekt był realizowany w obiektach Emitenta - zakładzie produkcyjnym w Jarocinie i centrum badawczo-rozwojowym w Zambrowie. Jego celem było przeprowadzenie badań przemysłowych, a następnie eksperymentalnych prac rozwojowych, w celu stworzenia zestawu głośnikowego typu High End, zbudowanego w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów. W ramach projektu Emitent otrzymał wsparcie od międzynarodowego zespołu, a efekty prac przekroczyły oczekiwania Emitenta.

Obecnie Emitent przygotowuje się do produkcji i wdrożenia zestawu do stałej oferty. Zakładana premiera projektu ma nastąpić w roku 2023.

Dodatkowo, dzięki powstaniu zaawansowanego i innowacyjnego produktu, Emitent rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie unijne, w celu przystosowania kompetencji zakładu produkcyjnego do jego seryjnej produkcji poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego w Jarocinie oraz zakup zaawansowanych maszyn obróbczych np. centra 5-osiowe.

 

17.03.2023 - Rozwój działań dystrybucyjnych na rynku krajowym JRC GROUP S.A. (PLPYLON00015) - ESPI 1/2023

Emitent informuje o zawarciu umowy dystrybucyjnej z Vienna Acoustics GmbH oraz o rozpoczęciu dystrybucji sprzętu audio sygnowanego marką Vienna Acoustics na rynku polskim.

Marka Vienna Acoustics to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i pożądanych marek audio na świecie. Jest dostępna na wszystkich kontynentach. Współpraca Emitenta z Vienna Acoustics GmbH świadczy o zaufaniu wobec strategii sprzedażowej wypracowanej przez Emitenta. W ocenie Emitenta, rozpoczęcie współpracy pomiędzy Vienna Acoustics GmbH a Emitentem jest kolejnym działaniem umacniającym pozycję JRC Group na rynku audio.

Emitent wyjaśnia, ze zawarcie umowy dystrybucyjnej z Vienna Acoustics GmbH stanowi przejaw realizacji strategii Emitenta. Zgodnie z przyjętą strategią, Emitent realizuje swoje cele gospodarcze na rynku audio poprzez:
1. rozwój marki Pylon Audio, będącej podstawową marką zestawów głośnikowych Emitenta, na rynkach światowych _obecna oferta to 10 linii produktowych_;
2. rozwój marki dedykowanej dla obudów głośnikowych, w zakresie produkcji i dostaw obudów głośnikowych dla odbiorców z całej Europy;
3. poszerzanie oferty o kolejne produkty dedykowane dla rynku audio, takie jak stoliczki RTV, systemy audio wkomponowane w meble, kable, czy panele akustyczne;
4. dystrybucję na rynku krajowym sprzętu audio, tj. zestawów głośnikowych oraz elektroniki dedykowanej dla rynku audio, firm trzecich.

Przedmiotowa umowa jest pierwszą umową dystrybucyjną tego typu. Emitent wybiera marki które uzupełniają ofertę sprzedażową na rynku polskim i nie stanowią wobec siebie konkurencji.

29.11.2022 - Finalizacja inwestycji w instalację fotowoltaiczną o mocy 200 kW PYLON S.A. (PLPYLON00015); ESPI 11/2022

Emitent informuje, że zakończył istotną część inwestycji w instalację fotowoltaiczną zbudowaną na potrzeby własne zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Jarocinie. Na ponad 1100m^2 powstała instalacja o mocy 200 000 W _200 kW_. Zgodnie z projektem, przedmiotowa inwestycja pokryje 65-70% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną zakładu produkcyjnego Emitenta w roku 2023. Inwestycja ma zabezpieczyć Emitenta przed nieprzewidywalnymi wzrostami kosztów energii elektronicznej, utrzymać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz wzmocnić bezpieczeństwo stabilnego rozwoju Spółki w nadchodzących latach. Inwestycja stanowi element działań opisanych w raporcie MAR 2/2022 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

10.10.2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym PYLON S.A ESPI 10/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 10.10.2022 roku:

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji:
- 5.657.447 sztuk akcji;
- udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu - 100%;
- udział w ogólnej liczbie głosów - 11,74%.

13.09.2022 - Wyjaśnienia do propozycji zmiany firmy Emitenta PYLON S.A. (PLPYLON00015) ESPI 09/2022

W nawiązaniu do faktu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2022 roku, oraz w związku z planowaną zmianą firmy, Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ wyjaśnia, że propozycja powzięcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta uchwały w sprawie zmiany firmy Emitenta z dotychczasowej, to jest "Pylon S.A.", na nową, to jest "JRC Group S.A.", wynika z dążenia do poprawy pozycji Emitenta i zwiększenia rozpoznawalności produktów Emitenta na rynku audio. W szczególności celem Emitenta jest doprowadzenie do wyraźnego rozróżniania przez uczestników rynku poszczególnych linii produktowych Emitenta. Jednocześnie, planowana zmiana firmy Emitenta uwzględnia sygnały otrzymywane w szczególności do odbiorców obudów głośnikowych produkowanych przez Emitenta na rzecz innych europejskich producentów głośników. Odbiorcy obudów zwracali bowiem uwagę na fakt, że obudowy nie powinny być dostarczane przez spółkę posługującą się firmą identyczną jak marka handlowa zestawów głośnikowych Emitenta, stanowiących konkurencję dla produktów odbiorców obudów głośnikowych Emitenta. W efekcie, propozycja zmiany firmy Emitenta ma umożliwić produkowanie i oferowanie przez Emitenta, pod nową firmą, produktów pod czterema markami handlowymi, to jest:

*Pylon Audio - podstawowa marka zestawów głośnikowych Emitenta _obecna oferta to 9 linii produktowych_;

*marka premium - Emitent opracowuje obecnie linię produktów premium, skierowanych wyłącznie na rynek High-End; produkty te będą oferowane pod nową marką handlową;

*marka dedykowana dla obudów głośnikowych - pod tą marką Emitenta nadal będzie produkował i dostarczał obudowy głośnikowe dla odbiorców z całej Europy;

*marka dedykowana produktom pomocniczym audio - Emitent dąży do poszerzania oferty o kolejne produkty skierowane na rynek audio, takie jak stoliczki RTV, systemy audio wkomponowane w meble, kable, czy panele akustyczne.Jednocześnie Emitent informuje, że nie planuje tworzenia spółek celowych dla poszczególnych marek handlowych, o których mowa powyżej. Celem Emitenta jest rozwijanie jednolitej organizacji _spółki_, realizującej swoje cele gospodarcze z wykorzystaniem wielu, dedykowanych marek handlowych.

13.09.2022 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2022 roku PYLON S.A. (PLPYLON00015) ESPI 08/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 10 października 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ /czytaj/

Projekt uchwał /czytaj/

Wzór formularza pełnomocnictwa /czytaj/

30.06.2022 - Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach nabycia akcji Emitenta PYLON S.A. PYLON S.A. (PLPYLON00015) ESPI 07/2022

Zarząd Pylon Spółki Akcyjnej w Warszawie _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, że w dniu 07.05.2021 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR:
o transakcji nabycia akcji Spółki przez Prezesa Zarządu, Pana Mateusz Jujka na rynku NewConnect.

Pan Mateusz Jujka zakupił 100.000 _sto tysięcy akcji_ sztuk akcji w średniej cenie 0,099 groszy w dniu 29-30.06.2022.

 

30.06.2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym PYLON S.A. PYLON S.A. (PLPYLON00015) ESPI 06/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2022 roku:

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji:
- 5.657.447 sztuk akcji;
- udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu - 100%;
- udział w ogólnej liczbie głosów - 11,74%.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku Pylon Spółka Akcyjna ESPI 05/2022

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:30 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

1. Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pylon Spółka Akcyjna. /czytaj/ 

2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia./czytaj/ 

3. Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon Spółka Akcyjna /pobierz/

4. Liczba akcji /czytaj/

24.04.2022 raport numer 4/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym PYLON S.A. (PLPYLON00015)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ przekazuje poniżej
wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22.04.2022 roku:
1/ Formatpol sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 2.809.755 - udział w głosach na WZ - 17,61% - udział w ogólnej liczbie głosów - 5,83%
2/ Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 5.657.447 - udział w głosach na WZ - 35,46% - udział w ogólnej
liczbie głosów - 11,74%
3/ Joanna Monika Oleśniewicz - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1.600.000 - udział w głosach na WZ - 10,02% - udział w ogólnej liczbie
głosów - 3,32%
4/ Kinga Joanna Oleśniewicz - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 5.835.455 - udział w głosach na WZ - 36,58% - udział w ogólnej liczbie głosów - 3,32%
5/ Mateusz Jujka - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 5.835.455- udział w głosach na WZ - 36,58% - udział w ogólnej liczbie głosów - 12,11%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

24.04.2022 raport numer 3/2022

Zmiana stanu posiadania PYLON S.A. (PLPYLON00015)

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie"_ Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w
Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 23.04.2022 roku, zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza oraz Mikołaja Rubeńczyka - członka zarządu Emitenta

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Pylon_-_zawiad_z_art._69_UoOf_-_M.Rubenczyk_posrednie

Pylon_-_zawiad_z_art._69_UoOf_-_MAKS

25.03.2022 raport numer 2/2022

Porozumienie w sprawie objęcia i opłacenia akcji serii U Emitenta PYLON S.A. (PLPYLON00015)

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2022 roku, oraz w związku z planowaną emisją akcji serii U, Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu wczorajszym zawarł porozumienie z nowym inwestorem, to jest panem Łukaszem Chojnackim. Zgodnie z przywołanym porozumieniem, pan Łukasz Chojnacki zadeklarował objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii U Emitenta po cenie emisyjnej w wysokości 15 gr za każdą poszczególną akcję i łącznie 1.500.000,75 zł za 10.000.005 akcji serii U. Wszystkie akcje serii U zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.

Zarządu Emitenta wskazuje, że planowana emisja akcji serii U, skierowana do nowego akcjonariusza, to jest pana Łukasza Chojnackiego, umożliwi zwiększenie finansowania działalności bieżącej i planów rozwojowych, a tym samym przyspieszenie realizacji strategii Emitenta, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Emitenta. W szczególności, planowana emisja akcji serii U umożliwi dokonanie głębokiej automatyzacji procesów produkcyjnych Emitenta, dzięki zakupowi robotów przemysłowych. W ocenie Zarządu przyczyni się to do podwyższenia mocy produkcyjnych Emitenta o ok 40 - 50 proc.

Zarząd Emitenta informuje, że pan Łukasz Chojnacki jest osobą niepowiązaną z Emitentem.

Drugim celem emisji jest przyspieszenie realizacji projektów zestawów głośnikowych aktywnych. Do tej pory marka Pylon Audio funkcjonowała wyłącznie na rynku zestawów głośnikowych pasywnych _zestawy pasywne wymagają zewnętrznej mocy, tj. są połączone kablami głośnikowymi do określonej mocy _wzmacniacz, amplituner, itd., natomiast zestawy aktywne mają wbudowany w sobie system mocy_.
Spółka posiada opracowane konstrukcje, i ta emisja umożliwi ich szybkie wdrożenie. Wysokim kosztem jest technologia systemu mocy oraz systemu streamingu w kategoriach Hi-Fi. Zgodnie z danymi wskazanymi w Dokumencie Informacyjnym, na koniec roku 2020 sprzedaż zestawów głośnikowych, głośników i akcesoriów audio odpowiadała za 72 proc sprzedaży. Aktywne zestawy głośnikowe stają się głównym segmentem światowego rynku audio. Zarząd Emitenta szacuje, że poziom sprzedaż aktywnych systemów Pylon Audio będzie dążył do poziomu sprzedaży pasywnych zestawów oraz że finalnie go przewyższy. Emisja celowa umożliwia wzmocnienie i przyspieszenie tego kierunku.

25.03.2022 raport numer 1/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 kwietnia 2022 roku PYLON S.A. (PLPYLON00015)

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 8:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia /czytaj/
Projekty uchwał /czytaj/

Wzór formularza /czytaj/

09.07.2021

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta

Zarząd Pylon Spółki Akcyjnej w Warszawie („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), że w dniu 07.05.2021 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR:
o transakcji zbycia akcji Spółki przez Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Sp. z o.o.
oraz
o transakcji zbycia akcji Spółki przez Mateusza Jujka – członka zarządu

Przedmiotowe transakcje miały miejsce 08.07.2021 oraz 09.07.2021.

W przypadku Ph „Maks” Sp. z o.o. sprzedaż nastąpiła na rynku NewConnect dnia 08.07.2021

W przypadku transakcji dokonanych przez Pana Mateusza Jujka, transakcje dotyczyły akcji niezdematerializowanych. Transakcja odbyła się po za rynkiem NewConnect w dniu 09.07.2021

Powyższe trzy zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszej informacji.

zawiadomienie Mikołaj Rubeńczyk /czytaj/

zawiadomienie Mateusz Jujka /czytaj/

29.06.2021

PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PYLON S.A

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialności - 7 447 447 akcji na ZWZ

 

 

29.06.2021

PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialności - 7 447 447 akcji na ZWZ

 

 

 

02.06.2021

Pylon S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje o
zwołaniu na dzień 29.06.2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
które rozpocznie się o godzinie 08:00 w lokalu kancelarii notarialnej
notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór
formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

01.06.2021

Pylon S.A. - opis Spółki na podstawie Dokumentu Informacyjnego Uproszczonego

Szanowni Państwo,
Związku ze złożeniem na Giełdzie Papierów Wartościowych dnia 28 maja 2021, draftu Dokumentu Informacyjnego Uproszczonego, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości zredagowany fragment Dokumentu Informacyjnego dotyczącego opisu Spółki. W załączonym raporcie znajduje się zbiorcza informacja o historii Emitenta, przedmiocie działalności, strukturze sprzedażowej a także dane dotyczące majątku Spółki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

/czytaj/

 

 

07.05.2021

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie"_ Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 07.05.2021 roku, zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od akcjonariuszy: _1_ Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie _2_ Mateusza Jujka – członka zarządu Emitenta oraz Mikołaja Rubeńczyka członka zarządu Emitenta.

Transakcje miały miejsca 10 kwietnia 2021

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

07.05.2021

Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pylon Spółki Akcyjnej w Warszawie _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, że w dniu 07.05.2021 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR:
o transakcji zbycia akcji Spółki przez Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Sp. z o.o.
oraz
o transakcji nabycia i zbycia akcji Spółki przez Mateusza Jujka – członka zarządu

Przedmiotowe transakcje miały miejsce 10 i 11 kwietnia 2021. Dotyczyły akcji niezdematerializowanych. Transakcja odbyła się po za rynkiem NewConnect.

Powyższe trzy zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszej informacji.

 

 

21.12.2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ na podstawie
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.
_"Ustawa Zmieniająca"_, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów
akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek - piątek_ w
godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul.
Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji
Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku Dokument akcji zachowuje
moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec
Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia
wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przepisami
zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna:

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z §4 ust. 2 Załącznika
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

13.11.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ na podstawie
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.
_"Ustawa Zmieniająca"_, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów
akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek - piątek_ w
godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul.
Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji
Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku Dokument akcji zachowuje
moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec
Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia
wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przepisami
zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna:

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z §4 ust. 2 Załącznika
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

27.10.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ na podstawie
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.
_"Ustawa Zmieniająca"_, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów
akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek - piątek_ w
godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul.
Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji
Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku Dokument akcji zachowuje
moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec
Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia
wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przepisami
zawartymi w Ustawie Zmieniającej.Podstawa prawna:

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z §4 ust. 2 Załącznika
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

03.10.2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ na podstawie
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.
_"Ustawa Zmieniająca"_, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów
akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek - piątek_ w
godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul.
Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji
Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku Dokument akcji zachowuje
moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec
Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia
wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami
zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna:

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z §4 ust. 2 Załącznika
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

03.10.2020

PYLON S.A PYLON S.A.

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie"_ Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 03.10.2020 roku, zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od akcjonariusza Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawieoraz Mikołaja Rubeńczyka członka zarządu Emitenta

 

03.10.2020

PYLON S.A.: Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka zarządu Emitenta

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje o
otrzymaniu w dniu 03.10.2020 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art.
19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, przez Mikołaja
Rubeńczyka członka zarządu Emitenta.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

 

 

18.09.2020

Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 06.09.2020 dotyczącego połączenia Emitenta z Tonemine sp. z o.o .z siedzibą w Łomży, oraz raportem bieżącym nr 209/2020 z dnia 18.09.2020 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu zawiadomień, przekazanych w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu znacznego pakietu akcji przez: _1_ Mikołaja Rubeńczyka _2_ Takityle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _3_ Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _4_ Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje, iż aktualna struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

1/ Akcjonariusz - Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z o.o.
Liczba posiadanych akcji: 11 229 399
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 23,30%


2/ Akcjonariusz – Hemp & Health S.A.
Liczba posiadanych akcji: 5 420 111
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 11,25%


3/ Akcjonariusz – Takityle sp. z o.o.
Liczba posiadanych akcji: 3 340 834
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 6,93%


4/ Akcjonariusz – Mateusz Jujka
Liczba posiadanych akcji 3 166 111
Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 6,57%

 

 

18.09.2020

Zmiana stanu posiadania

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie"_ Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 18.09.2020 roku, zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od akcjonariuszy: _1_ Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie _2_ Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie _3_ TAKITYLE sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Mikołaja Rubeńczyka członka zarządu Emitenta
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

18.09.2020

Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka zarządu Emitenta

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje o
otrzymaniu w dniu 18.09.2020 roku zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art.
19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, przez Mikołaja
Rubeńczyka członka zarządu Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

29.07.2020

PYLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 lipca 2020

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 lipca 2020 roku.

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialności - zarejestrowane 4500000 akcji na ZWZ

 

 

 

10.07.2020

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta

Zarząd Pylon Spółki Akcyjnej w Warszawie _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, że w dniu 10 lipca 2020 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach zbycia akcji Spółki przez Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Sp. z o.o.

zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

02.07.2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.07.2020 roku

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje o
zwołaniu na dzień 29.07.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
które rozpocznie się o godzinie 08:30 w lokalu kancelarii notarialnej
notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór
formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

 

16.06.2020

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.07.2020

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki publiczne oraz emitentów akcji wprowadzonych do ASO organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - NewConnect – w związku z faktem, iż zgodnie z oświadczeniem biegłego rewidenta opinia odnośnie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019, zostanie wydana nie wcześniej niż z końcem miesiąca, odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 08.07.2020 roku, które miało rozpocząć się o godzinie 9:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej we Wrześni prowadzonej przez notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż wraz publikacją raportu rocznego zostanie opublikowane ponownie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem nowego terminu.

 

 

10.06.2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.07.2020 roku

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ niniejszym informuje o
zwołaniu na dzień 08.07.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
które rozpocznie się o godzinie 09:00 w lokalu kancelarii notarialnej
notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór
formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

 

26.05.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 maja 2020

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2020 roku.

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialności - zarejestrowane 4760000 akcji na NWZ

Mateusz Jujka - zarejestrowane 3 166 111 akcji na NWZ

 

 

29.04.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2020

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2020 roku.

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialności - zarejestrowane 4760000 akcji na NWZ

Mateusz Jujka - zarejestrowane 3 166 111 akcji na NWZ

 

 

 

18.03.2020

Wpływ COVID-19 na działalność Spółki

Zarząd spółki PYLON SA "Emitent" - w związku opublikowanym zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych _ESMA_ z dnia 12 marca 2020 roku informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i perspektywy.

Sytuacja związana ze stanem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa COVID-19 jest dynamiczna. Emitent kierując się dobrem firmy i zabezpieczeniem jej kondycji finansowej przygotowuje się do rozwiązań umożliwiających utrzymanie częściowej produkcji w przypadku zwiększonej absencji pracowniczej związanej z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19 jak i znaczącego zagrożenia łańcuchu dostaw.
Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ epidemii na działalność Emitenta oraz działalność odbiorców.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie, Zarząd Emitenta nie może w sposób wiarygodny określić wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i perspektywy działalności. Wszystkie istotne zdarzenia wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta oraz ocenę wpływu tych zdarzeń będą publikowane w kolejnych raportach bieżących.

Ponadto Emitent informuje, że w spółce stosowane są procedury higieniczne ograniczające ryzyka zakażenia

17.03.2020

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Zarząd Spółki Pylon S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Spółka"_ informuje, iż otrzymał 16 marca 2020 zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% przez Rymaszewski Asset Ltd..

W załączeniu zawiadomienie.

17.03.2020

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta

Zarząd Pylon Spółki Akcyjnej w Warszawie _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, że w dniu 15 marca 2020 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach zbycia akcji Spółki przez Ireneusza Rymaszewskiego – byłego członka Rady Nadzorczej.
Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

16.03.2020

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta

Zarząd Pylon Spółki Akcyjnej w Warszawie _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_, że w dniu 15 marca 2020 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach zbycia akcji Spółki przez Ireneusza Rymaszewskiego – byłego członka Rady Nadzorczej.
Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

13.03.2020

Wyjaśnienia dotyczące Tonemine sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 2 i 3 z dnia 13 marca 2020 roku oraz EBI nr 2/2020 z 13 marca 2020 , Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje o powodach zbycia udziałów Tonemine Sp. z o.o. oraz powodach zwołania Walnego Zgromadzenia.

Spółka Tonemine Sp. z o.o. powstała w wyniku wejścia kapitałowego EBC Incubator Sp. z o.o. oraz Pylon S.A..
Dla Emitenta projekt oznaczał stworzenie zaplecza produkcyjno-technologicznego umożliwiającego wdrożenie własnych rozwiązań głośników _przetworników elektroakustycznych_.
Natomiast dla EBC Incubator Sp. z o.o. projekt miał charakter inwestycyjny. Przyjęte rozwiązanie wychodzi naprzeciw tym samym umowie inwestycyjnej oraz oczekiwaniom wspólników Tonemine Sp. z o.o..
Zbycie udziałów Tonemine sp. z o.o. nastąpiło wyłącznie celem pomniejszenia poziomu zobowiązań Emitenta. W efekcie zbycia wszystkich posiadanych udziałów Tonemine sp. z o.o. Emitent spłacił _zmniejszył_ swoje zobowiązania o kwotę 462.000 zł _czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych_.

Emitent uzgodnił z Zarządem i wszystkimi wspólnikami Tonemine zasady połączenia Emitenta z Tonemine sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku Tonemine sp. z o.o. na Pylon S.A. w zamian za akcje Pylon S.A. wydane wspólnikom Tonemine sp. z o.o..

W efekcie dokonanego _1_ zbycia udziałów Tonemine sp. z o.o., a następnie planowanego _2_ połączenia Pylon S.A. z Tonemine sp. z o.o.:
1. Pylon S.A. stanie się właścicielem całego majątku Tonemine sp. z o.o., w tym m.in. linii produkcyjnej i rozwiązań technologicznych dotyczących stosowanych przez Emitenta przetworników elektroakustycznych _ głośników_;
2. zobowiązania Pylon S.A. zmniejszyły się o kwotę 462.000 zł _czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych_;
3. wyemitowanych zostanie 15.590.887 _piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem_ nowych akcji Pylon S.A.;
4. na wyniki Pylon S.A. pozytywny wpływ będą miały wyniki realizowane dotychczas przez Tonemine sp. z o.o. _m.in. w zakresie przychodów i zysku netto_.

Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, że przyjęty i opisany powyżej sposób działania to najbardziej korzystny dla Emitenta sposób zakończenia inwestycji Emitenta w Tonemine sp. z o.o., który sprowadza się do tego, że:
_1_ nie ma konieczności angażowania środków finansowych Emitenta na zakończenie umowy inwestycyjnej i spłatę pozostałych wspólników Tonemine sp. z o.o.,
_2_ gwarantuje Emitentowi pełną kontrolę nad istotnym z punktu widzenia Emitenta procesem, realizowanym dotychczas w ramach Tonemine sp. z o.o., jakim jest produkcja przetworników elektroakustycznych oraz pozostałej elektroniki używanej w zestawach głośnikowych.

13.03.2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.04.2020 r.

Zarząd Pylon S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28.04.2020 roku, na godzinę 9:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

13.03.2020

Zbycie udziałów Tonemine sp. z o.o.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku zawarł umowy zbycie łącznie 4.200 _cztery tysiące dwieście_ udziałów Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży _KRS 0000559406_ w zamian za łączna cenę w wysokości 462.000 zł _czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych_. Cena zbycia udziałów została zapłacona w dniu zawarcia umowy. Po dokonaniu przedmiotowych umów Emitent nie posiada jakichkolwiek udziałów w Tonemine sp. z o.o.

 

 

 

03.02.2020

Projekt 2.1. - budowa Centrum Badawczo Rozwojowego - złożenie wniosku końcowego i zakończenie realizacji projektu w tym zakresie

Zarząd informuje o złożeniu wniosku końcowego w ramach realizacji projektu 2.1. dofinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju – budowa zaawansowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Tym samym, projekt budowy zaawansowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego został zakończony w zakresie wydatków kwalifikowanych i związanych umową z Ministerstwem Rozwoju zasad. Wraz z wnioskiem końcowym rozpoczyna się okres trwałości projektu. Oznacza to że przez trzy lata należy powstrzymywać się od działań które w sposób szczególny zmieniają cel budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Obecnie są prowadzona końcowe prace przy nieruchomości – niezwiązane z realizacją projektu i zasadami kwalifikowalności. Zarząd przewiduje odbiór budynku przez właściwą instytucję w lutym 2020 roku. Dotychczasowe środki trwałe w budowie zostaną przeniesione w księdze głównej na środki trwałe.

Projekt CBR i zakupiona infrastruktura już zwiększyła możliwości R&D spółki i umożliwiła zwiększenie oferty Pylon S.A.. Także posiadanie Centrum Badawczo-Rozwojowego umożliwiło spółce wygranie dofinansowania w ramach projektu Szybka Ścieżka organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zarząd wskazuje że wszystkie podejmowane działania zmierzają do umocnienia oraz zwiększenia możliwości technologicznych, sprzedażowych i marketingowych Pylon S.A..

W ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego zostały zakupione różnorodne materiały, 28 środków trwałych, między innymi poniższe pozycje:
1. wielkoseryjny sprzęt technologiczny typu CNC-; Tokarki-; Plazmy-;
2. aparatura badawcza typu zaawansowane programy graficzne wykorzystujące metodę elementów brzegowych; drukarki 3D i skanery laserowe, wibrometr laserowy;
3. nieruchomość i budowa praktycznie od zera zakładu CBR o łącznej powierzchni roboczej 2000m^2;
4. stworzenie pierwszej w Polsce prywatnej kabiny bezechowej o wymiarach 10m na 10m.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 5 584 026,75 PLN.

 

 

 

28.06.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.
1. Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – liczba głosów na ZWZ – 4 903 998, udział w głosach na ZWZ - 100%, udział w ogólnej liczbie głosów – 15%,

 

 

18.06.2019

Informacja dotycząca sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego

Zarząd Emitenta informuje o przedłużeniu prac nad finalnym sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Opóźnienie w jej otrzymaniu ma charakter obiektywy i leżący po za bieżąca działalnością Spółki. Biegły Rewident realizuje swoje zadania zgodnie z określonymi przepisami prawa a finalne wnioski muszą opierać się o formalne dokumenty. Jedną z przyczyn opóźnienia wydania sprawozdania była wielotygodniowa zwłoka banku Alior Bank S.A. w wydaniu informacji o rachunkach Emitenta. Informacja została przesłana do Zarządu Spółki dopiero dnia 13 czerwca 2019 roku.

Ponadto w sprawozdaniu Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego uruchomienie przez Emitenta nowych produktów bankowych - rachunek , limit faktoringowy, platforma wymiany walut w Millenium Bank stanowi istotne zdarzenie po dacie bilansowej wymagające, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym oraz wpływające pozytywnie na kondycję finansową Emitenta. W związku z powyższym Biegły Rewident opiniował uwzględnienie dodatkowego elementu architektury finansowej Pylon S.A. w sprawozdaniu finansowym za rok 2018. Powyższe elementy przyczyniają się do przedłużonego terminu wydania sprawozdania z badania przez Biegłego Rewidenta.

Biegły Rewident musi realizować swoje czynności w warunkach obiektywnych, nieobarczonych zewnętrzną ingerencją. Wynika to z przepisów prawa. Emitent natomiast jest w stałym kontakcie z Biegłym Rewidentem dostarczając wszystkie wymagane dokumenty.

 

 

31.05.2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2019 r.

Zarząd Pylon S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28.06.2019 roku, na godzinę 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32, we Wrześni.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

 

16.05.2019

Pylon S.A. - projekt wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1

Zarząd Emitenta uzyskał pozytywną rekomendację w ramach projektu "Szybka Ścieżka" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Projekt dotyczy zaprojektowania:
Zestaw głośnikowy typu High End zbudowany w oparciu o zaawansowane technologicznie przetworniki elektroakustyczne oraz programowalne materiały obudów.

Wartość projektu: 3 451 745,29 zł
Kwota dotacji: 2 498 311,76 zł
Lista rankingowa:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/4_1.1.1_2018/lista_rankingowa_IV_runda_2018_lista_czastkowa_1.pdf

Dodatkowe informacje:
Obecnie pozyskana dotacja umożliwia Emitentowi zaangażowanie wybitnych specjalistów krajowych jak i zagranicznych w celu stworzenia zestawu głośnikowego typu High End. Projekt zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu laboratorium badawczo-rozwojowego Pylon S.A.. Emitent oprócz skierowania do realizacji swoich specjalistów, pozyskał do współpracy krajowe autorytety d.s. akustyki. Z zagranicznych partnerów, przy projekcie będzie pracował pan Peter Larsen – współtwórca między innymi Seas, Visaton – legenda na rynku audio /w szczególności głośniki/.

Realizacja projektu ma trwać do trzech lat.

Wszystkie działania Zarządu wynikają z przyjętej strategii: rozwój sprzedaży, wzrost technologii, nowe rozwiązania. Zarząd wpierw podjął decyzję by zbudować laboratorium _infrastruktura_ a dopiero następczo, by pozyskać wsparcie na przeprowadzenie badań które będą pierwszymi tego typu w Polsce. Firma uzyskuje w ten sposób efekt synergii, oraz pozyskuje szereg kompetencji wcześniej nieposiadanych.

27.03.2019

Aktualizacja zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej z dnia 13.03.2019

Emitent poniżej publikuje zaktualizowany raport dotyczący "Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej" z dnia 13.03.2019. Aktualizacja dotyczy terminu realizacji przedmiotowych transakcji oraz załaczenia otrzymanych zawiadomień:

Dnia 13.03.2019 Zarząd Emitenta został poinformowany przez spółkę Formatpol Sp. z o.o. związku z obowiązkiem wynikającym i określonym w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej "ustawa o ofercie"_, o dokonaniu sprzedaży akcji Emitenta.

Formatpol Sp. z o.o. informuje o realizacji trzech transakcji sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej:
1. Transakcja sprzedaży 1.600.000 akcji Pylon S.A.. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiadał 5454545 akcji Spółki, reprezentujących 16,87% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 16,87% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiada 3854545 akcji Spółki, reprezentujących 11,92% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 11,92% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja nastąpiła dnia 12.03.2019

2. Transakcja sprzedaży 1.600.000 akcji Pylon S.A.. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiadał 3854545 akcji Spółki, reprezentujących 11,92% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 11,92% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiada 2254545 akcji Spółki, reprezentujących 6,9% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 6,9% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja nastąpiła dnia 12.03.2019

3. Transakcja sprzedaży 1.600.000 akcji Pylon S.A.. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiadał 2254545 akcji Spółki, reprezentujących 6,9% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 6,9% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiada 654545 akcji Spółki, reprezentujących 2% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 2% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Transakcja nastąpiła dnia 12.03.2019Firma Formatpol Sp. z o.o. również oświadczyła że:
Nie istnieją podmioty zależne od Formatpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadające akcje spółki Pylon S.A., , a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ ustawy o ofercie o ofercie.
Spółka Formatpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyklucza zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pylon S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

 

 

 

13.03.2019

Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Dnia 13.03.2019 Zarząd Emitenta został poinformowany przez spółkę Formatpol Sp. z o.o. związku z obowiązkiem wynikającym i określonym w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej "ustawa o ofercie"_, o dokonaniu sprzedaży akcji Emitenta.

Formatpol Sp. z o.o. informuje o realizacji trzech transakcji sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej:
1. Transakcja sprzedaży 1.600.000 akcji Pylon S.A.. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiadał 5454545 akcji Spółki, reprezentujących 16,87% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 16,87% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiada 3854545 akcji Spółki, reprezentujących 11,92% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 11,92% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Transakcja sprzedaży 1.600.000 akcji Pylon S.A.. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiadał 3854545 akcji Spółki, reprezentujących 11,92% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 11,92% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiada 2254545 akcji Spółki, reprezentujących 6,9% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 6,9% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Transakcja sprzedaży 1.600.000 akcji Pylon S.A.. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiadał 2254545 akcji Spółki, reprezentujących 6,9% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 6,9% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Formatpol Sp. z o.o. posiada 654545 akcji Spółki, reprezentujących 2% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 2% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Firma Formatpol Sp. z o.o. również oświadczyła że:
Nie istnieją podmioty zależne od Formatpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadające akcje spółki Pylon S.A., , a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ ustawy o ofercie o ofercie.
Spółka Formatpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyklucza zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pylon S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

 

12.10.2018

Pylon S.A. - zamknięcie 4 etapu projektu 2.1

Emitent informuje o zakończeniu 4 etapu w ramach projektu 2.1..
Kwota wydatków kwalifikowanych w ramach etapu wyniosła 986 279,19 PLN.

Emitent przypomina że w ramach projektu 2.1. powstaje zaawansowane centrum badawczo-rozwojowe które ma usprawnić wdrażanie projektów z zakresu audio. Spółka uzbraja się w nową aparaturę, wydajny sprzęt technologiczny i know-how. W ramach projektu Emitent zakupił również nieruchomość wraz z obiektem oraz przeprowadził jej gruntowną adaptację do nowych zadań.
Projekt – część realizacyjna – zostanie zakończony do 20 marca 2019 roku. Emitent pracuje obecnie nad narzędziami które usprawnią działanie laboratorium w okresie trwałości

23.08.2018

Kampania crowdfundingowa Tonemine sp. z o.o.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie_"Emitent"_, informuje że Tonemine sp. z o.o. rozpoczęła kampanię crowdfunding’ową na platformie FindFunds.pl
https://findfunds.pl/kampania/?id=52

Celem kampanii jest zebranie kwoty od 100 do 390 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie dalszego rozwoju działalności tej spółki. Ustalona na potrzeby kampanii przez analityków FindFunds wycena pre-money Tonemine sp. z o.o. to 2.580.759 zł, co oznacza, że wartość udziałów Tonemine sp. z o.o. posiadanych przez Emitenta wynosi 1.083.918,78 zł.

Tonemine sp. z o.o. powstała w wyniku wejścia kapitałowego EBC Incubator sp. z o.o. _49 proc. udziałów_, Emitenta _42 proc. udziałów_, oraz inwestora indywidualnego _9 proc. udziałów_. Celem powołania Tonemine sp. z o.o. było stworzenie producenta najwyższej jakości głośników, który miał zaspokoić zapotrzebowanie Emitenta na te produkty, a następnie zaoferować swoje produkty klienetom zewnętrznym. Obecnie Tonemine sp. z o.o. dostarcza produkty zarówno do Emitenta, jak i do klientów zewnętrznym, w tym klientów zagranicznych.
Za rok 2017 spółka ta odnotowała zysk netto.

Emitent wskazuje że rozpoczęcie kampania crowdfundingowej jest efektem realizacji umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z EBC Incubator sp. z o.o. w roku 2014.

W ocenie Emitenta, powodzenie kampanii crowdfundingowej i dalszy rozwój Tonemine sp. z o.o. może mieć istotne znaczenie dla Emitenta i jego wyników finansowych.

03.08.2018

Pylon S.A. - recenzja nowości produktowej Pearl 27

Emitent uzyskał informację o najnowszej recenzji nowości produktowej: Pylon Audio Pearl 27.
Jest to pierwsza czterodrożna kolumna w ofercie marki Pylon Audio.

Tego typu recenzje mają znaczący wpływ na rozpoznawalność marki na rynku polskim i tym samym wpływają na wzrost sprzedaży.
Poniżej fragmenty recenzji:
"_..._ Werdykt
Pearl 27 ma szansę stać się jednym z największych hitów polskiej manufaktury. To oczywiste, bo na rynku nie ma zbyt wielu dużych, trójdrożnych kolumn, których cena mieściłaby się w magicznej kwocie dwóch tysięcy złotych. A to dopiero początek dobrych wiadomości, bo w pakiecie dostajemy skromne, eleganckie wzornictwo z kilkoma opcjami kolorystycznymi do wyboru, ponadprzeciętną jakość wykonania i brzmienie, które w tym przedziale cenowym będzie bardzo, bardzo trudne do pobicia. Ale jest jeszcze coś... Pięć, sześć lat temu markę Pylon Audio kojarzyli chyba tylko audiofile, którzy na wystawach zaglądają do każdego pokoju i zbierają katalogi, aby móc później przeczytać je od deski do deski. Dzisiaj firma jest w Polsce prawdziwą potęgą, a jej produkty już od paru lat zachwalają zagraniczni dystrybutorzy, dealerzy i dziennikarze. W jej katalogu można znaleźć kolumny za kilkanaście tysięcy złotych, a na liście marek zamawiających w Jarocinie obudowy są takie znakomitości, jak Audio Physic._..._"

"_..._ Ale nie dość, że Pylon Audio wciąż produkuje budżetowe kolumny, to jeszcze wprowadza taki model, jak Pearl 27. Większy, lepszy i niewiele droższy od swojego mniejszego brata. Szczerze mówiąc, wygląda to jak prezent dla wiernych fanów. Ludzi, którym firma zawdzięcza swą ogromną popularność. Teraz będzie ich jeszcze więcej._..._"

"_..._ Okej, powiem to - w tej cenie nie słyszałem nic lepszego._..._"

Poniżej umieszczamy link do całego testu:
https://www.stereolife.pl/archiwum/testy-lista/kolumny-i-glosniki-lista/3694-pylon-audio-pearl-27

 

 

28.06.2018

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że dnia 27.06.2018 został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał sprzedaży akcji spółki Pylon S.A.:
148444 sztuk akcji po 0,08 PLN.Transakcja została dokonana 26.06.2018

 

 

28.06.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku.
W ramach Walnego Zgromadzenia wykonywano głos z akcji zdematerializowanych.

1. Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – liczba głosów na ZWZ – 5.585.816, udział w głosach na ZWZ - 64%, udział w ogólnej liczbie głosów – 19,51%,
3. Mateusz Jujka - liczba głosów na ZWZ – 3166111, udział w głosach na ZWZ - 36 %, ogólnej liczbie głosów – 11 %.

 

 

 

22.06.2018

Zejście poniżej 10% w głosach PYLON S.A.

Do Emitenta została przesłana dnia 19.06.2018 informacja dotycząca zmiany posiadania ilości akcji przez Rymaszewski Asset LTD.
W wyniku transakcji sprzedaży przeprowadzonych w dniu 18.06.2018 _sprzedaż 450707 sztuk akcji_, Rymaszewski Asset LTD uzyskał poziom 9,4% w kapitale zakładowym Pylon S.A..
W wyniku transakcji Rymaszewski Asset LTD posiada 2701235 sztuk akcji Pylon S.A..
Fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset LTD poinformował że nabywanie i zbywanie akcji spółki Pylon S.A. uzależnia od jej oceny fundamentalnej oraz ogólnych warunków rynkowych.

 

 

22.06.2018

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że dnia 18.06.2018 został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał sprzedaży akcji spółki Pylon S.A.:
121380 sztuk akcji po 0,09 PLN.Transakcja została dokonana 19.06.2018
329327 sztuk akcji po 0,08 PLN.Transakcja została dokonana 19.06.2018

 

 

 

19.06.2018

Rozliczenie III etapu projektu 2.1. Budowa Centrum badawczo-rozwojowego

Zarząd Emitenta informuje o uzyskaniu informacji o zaakceptowaniu i rozliczenia III etapu realizaji projektu przez Ministerstwo Rozwoju.
Tym samym Zarząd rozliczył trzeci etap realizacji projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego _CB-R_ PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych" _Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00_ w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość rozliczonego etapu wyniosła 1 707 837,59 z czego wydatki kwalifikowane wyniosły 1 392 973,65.

 

 

19.06.2018

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że dnia 18.06.2018 został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał sprzedaży akcji spółki Pylon S.A.:
496684 sztuk akcji po 0,09PLN.Transakcja została dokonana 14.06.2018
10865 sztuk akcji po 0,1 PLN. Transakcja została dokonana 15.06.2018
614389 sztuk akcji po 0,09 PLN. Transakcja została dokonana 15.06.2018

 

 

 

11.06.2018

Rozwój struktury sprzedażowej - rozpoczęcie rozwóm z dystrybutorem w Korei Południowej

Emitent informuje o rozpoczęciu rozmów z dystrybutorem sprzętu audio na rynek Korei Południowej. Na obecnym etapie rozmów, dystrybutor złożył zamówienie na grupę zestawów głośnikowych w celu ich weryfikacji, przedstawienie lokalnym strukturom sprzedażowym oraz zaprezentowaniu na lokalnych targach audio.

W przypadku uzyskania pozytywnej weryfikacji, Emitent rozpocznie rozmowy dotyczące kontraktu, wolumenu sprzedaży, zakresu współpracy.

Powyższe rozmowy są bezpośrednim efektem targów High End Munich 2018.

07.06.2018

Realizacja strategii produkcji obudów głośnikowych na rzecz zewnętrznego klienta - Wielka Brytania

Emitent informuje o rozpoczęciu współpracy z europejskim producentem audio _Wielka Brytania_ w zakresie produkcji obudów do głośników. Realizacja kontraktu rozpoczyna się wykonaniem pierwszego przedseryjnego zamówienia w ilości 50 obudów jednego modelu.

Na obecnym etapie, współpraca dotyczyć będzie czterech modeli.

Niniejsze porozumienie jest następną umową rozpoczynającą długoterminową współpracę w zakresie produkcji obudów do głośników dla europejskich producentów audio.

 

06.06.2018

Przyjęta polityka informacyjna Emitenta

Najistotniejszym celem dla Zarządu Emitenta jest rozwój struktury eksportu. Ten kierunek będzie miał istotne znaczenie dla pozycji i funkcjonowania Emitenta. Działania podjęte przez Zarząd zmierzają do silnego rozwoju produkcji elementów zestawów głośnikowych na rzecz klientów europejskich oraz zwiększenie sprzedaży zestawów głośnikowych marki Pylon Audio na rynkach światowych.

1. Obudowy do głośników
Realizując produkcję na rzecz europejskich firm audio Emitent przede wszystkim oferuje obudowy do głośników oraz dzięki efektowi synergii firma ToneMine Sp. z o.o. _wcześniej Pylon Sp. z o.o._ oferuje elektronikę. Obecnie Emitent realizuje 3 powtarzalne zamówienia dla klientów europejskich i prowadzi 4 procesy, które mogą zakończyć się kolejnymi kontraktami.
Emitent będzie każdorazowo informował o zwiększeniu zamówienia, powtórzenia zamówienia oraz o nowym kliencie.

2. Zestawy głośnikowe Pylon Audio
Realizując produkcję zestawów głośnikowych marki Pylon Audio, Emitent skupia się na rozwoju obecnych rynków oraz na wejściu na rynek azjatycki i amerykański.
Emitent każdorazowo będzie informował o nowych rynkach i o recenzjach produktu. W raportach miesięcznych będzie publikowane krótkie podsumowanie dotyczące relacji z już posiadanymi klientami.

W maju 2018, poziom eksportu przekroczył 50%. Jednakże dopiero w skali roku, Emitent będzie mógł ocenić na jakim poziomie zamknął się eksport. Strategicznym celem jest poziom 70% w skali roku.

 

 

06.06.2018

Rezygnacja z projektu w ramach poddziałania 2.3.1 POIR - Etap II konkurs nr 1/2017 r

Zarząd Emitenta, Rada Nadzorczej _w formie uchwały Rady Nadzorczej_, zdecydował się na odstąpienie od podpisania umowy o dofinansowanie z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i tym samym o nie uzyskaniu dofinansowania. Decyzja dotyczy poddziałania 2.3.1. POIR o której Emitent informował raportem bieżącym 1/2018 z dnia 27 lutego 2018.

Przedmiotowa decyzja by nie skorzystać z dofinansowania, wynika z analizy struktury kosztów projektu, obciążenia bieżącej płynności finansowej w okresie realizacji projektu, oraz realizowanej inwestycji związanej z projektem 2.1..

Celem podstawowym Zarządu jest zwiększenie sprzedaży produktów własnych przy optymalizacji procesów produkcyjnych.

Projekt dofinansowania odpowiadał celowi optymalizacji produkcji, ale w ostatecznym podsumowaniu całość kosztów jest nieproporcjonalna do potencjalnych korzyści.

 

 

27.02.2018

Zakwalifikowanie projektu do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 POIR - Etap II konkurs nr 1/2017 r

Emitent informuje o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu : "Usługi doradcze mające na celu wsparcie we wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji obudów zestawów głośnikowych i maskownic".

Projekt dotyczy zakupu usług doradczych związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych , w szczególności z implementacją nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a następnie w wyniku ich analizy zakupu wymaganych maszyn produkcyjnych oraz systemów sterowania produkcją, w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. Działanie to ma na celu zwiększenie możliwości wytwórczych, wydajności oraz jakości produktowej poprzez zautomatyzowanie cyklu produkcyjnego lub jego poszczególnych etapów.

Emitent stale rozwija dwie ścieżki produktowe – zestawy głośnikowe oraz obudowy do głośników dla klientów zewnętrznych. Zwiększony wolumen produkcji wymusza działania harmonizujące ten proces oraz sięganie po nowocześniejsze, innowacyjne technologie produkcyjne.

Poniżej podstawowe dane:
Miejsce wdrożenia projektu: Pylon S.A. odział w Jarocinie, zakład produkcyjny;
Okres realizacji: od podpisania umowy do 31 maja 2019 _z możliwością jego przedłużenia_;
Całkowita maksymalna kwota wydatków: 1 200 500,00
Kwota refundacji: 640.350,00
Usługi doradcze nie mogą przekroczyć 30% wydatków projektowych.

 

 

 

19.12.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 50 000 sztuk akcji po 0,15 PLN.Transakcja została dokonana 19.12.2017

19.12.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 15 563 sztuk akcji po 0,15 PLN.Transakcja została dokonana 18.12.2017

 

18.12.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 80 683 sztuk akcji po 0,15 PLN.Transakcja została dokonana 15.12.2017

 

 

 

15.12.2017

Rozwój struktury dystrybucyjnej - Tajwan

Emitent informuje o rozpoczęciu współpracy z firmą FUHE audio Co. Ltd z Tajwanu w zakresie sprzedaży zestawów głośnikowych Pylon Audio na tym rynku.
Strony podpisały umowę dystrybucyjną i rozpoczęły sprzedaż.

Powyższy komunikat wynika z działań Emitenta zmierzających do zwiększenia poziomu sprzedaży zagranicznej.

 

 

 

15.12.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 87 968 sztuk akcji po 0,14 PLN.Transakcja została dokonana 14.12.2017

 

 

 

08.12.2017

Rozliczenie II etapu projektu 2.1. Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R)

Zarząd Emitenta informuje o uzyskaniu informacji o zaakceptowaniu i rozliczenia II etapu realizaji projektu przez Ministerstwo Rozwoju.
Tym samym Zarząd rozliczył drugi etap realizacji projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego _CB-R_ PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych" _Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00_ w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość rozliczonego etapy 1 493 811,67 z czego wydatki kwalifikowane wyniosły 1 214 481,03. Zarząd poprzez raporty będzie na bieżąco informował o rozliczeniach kolejnych etapów projektu. Zarząd wskazuje że wydatki projektowe w większości są przeznaczone na zakup środków trwałych a one podlegają zgodnie z przepisami księgowymi pod amortyzację.

01.12.2017

Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów

Emitent przekazuje informację o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów firmy Formatpol Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Pylon S.A..
Na dzień dzisiejszy firma Formatpol Sp. z o.o. posiada 16,69% udziałów w ogólnej liczbie głósów Pylon S.A..

 

 

06.10.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 23280 sztuk akcji po 0,14 PLN.Transakcja została dokonana 05.10.2017

 

 

 

05.10.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Mikołaja Rubeńczyka, wiceprezesa zarządu Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Ph "Maks" Sp. z o.o. dokonał sprzedaży akcji spółki Pylon S.A. po za rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze spółką Formatpol Sp. z o.o., 306061 sztuk akcji po 0,22 PLN.
Transakcja została dokonana 04.10.2017

05.10.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 56400 sztuk akcji po 0,14 PLN.Transakcja została dokonana 03.10.2017

30.09.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 50 000 sztuk akcji po 0,15 PLN.Transakcja została dokonana 29.09.2017

 

 

28.09.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze PYLON S.A.

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 20 000 sztuk akcji po 0,15 PLN.Transakcja została dokonana 28.09.2017

 

 

26.09.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki nadzorcze PYLON S.A.

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 20 000 sztuk akcji po 0,14 PLN; 147 534 sztuk akcji po 0,15 PLN. Transakcja została dokonana 25.09.2017.

 

 

04.09.2017

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze PYLON S.A.

Emitent informuje że został powiadomiony przez Pana Irka Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pylon S.A., że podmiot od niego zależny Rymaszewski Asset ltd dokonał zakupu akcji spółki Pylon S.A.: 39000 sztuk akcji po 0,14 PLN; 1278 sztuk akcji po 0,15 PLN. Transakcja została dokonana 01.09.2017.

 

 

 

28.08.2017

Realizacja strategii produkcji obudów głośnikowych na rzecz zewnętrznego klienta - Finlandia

Emitent informuje o rozpoczęciu długoterminowej współpracy z europejskim producentem audio _EU, Finlandia_ w zakresie produkcji obudów do głośników. Realizacja kontraktu rozpoczyna się wykonaniem pierwszego zamówienia w ilości 50 obudów jednego modelu. Dnia dzisiejszego _29 sierpnia 2017 roku_ transakcja została sfinalizowana.

Na obecnym etapie, współpraca dotyczyć będzie trzech modeli.

Określony powyżej kontrakt jest efektem wielomiesięcznych prac na rzecz finalizacji projektu.

Niniejsze porozumienie jest następną umową rozpoczynającą długoterminową współpracę w zakresie produkcji obudów do głośników dla europejskich producentów audio. Zarząd Emitenta prowadzi rozmowy z kolejnymi potencjalnymi kontrahentami, również pochodzącymi z poza Europy.

 

14.08.2017

Zawiadomienie na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, iż w związku z rejestracją akcji

Emitent został powiadomiony na podstawie zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, iż w związku z rejestracją w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI z dnia 13 czerwca 2017 przez:
Mateusza Jujką - Prezesa Zarządu. Pan Mateusz Jujka posiada 3.166.111 sztuk akcji.Emitent został powiadomiony na podstawie zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, iż w związku z rejestracją w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI z dnia 13 czerwca 2017 przez:
Mikołaja Rubeńczyka - Wiceprezesa Zarządu o objęciu akcji przez Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ph "Maks" Sp. z o.o. posiada 5.891.877 sztuk akcji.

 

 

02.08.2017

Pylon S.A. - zakup nieruchomości związku z realizcją projektu Badawczo-Rozwojowego

Zarząd Emitenta informuje że w dniu dzisiejszym _02 sierpnia 2017 roku_ dokonał zakupu nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w gminie Zambrów w związku z realizacją projektu Budowa Centrum badawczo-rozwojowego _CB-R_ PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych" _Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00_ w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dla przedmiotowej nieruchomości zostało wydane pozwolenie na budowę zgodnie z przedstawionym przez Emitenta projektem budowlanym.

Tym samym Emitent dokonał wszystkich przewidzianych przepisami czynności formalno-prawnych i przystępuję do prac budowlanych
.

 

 

 

24.07.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 r.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

1. Przedsiębiorstwo Handlowe "MAKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – liczba głosów na ZWZ - 2.397.706, udział w głosach na ZWZ - 36,69 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 8,38 %,
2. Formatpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - liczba głosów na ZWZ - 2.132.500, udział w głosach na ZWZ - 35,30 %, ogólnej liczbie głosów – 7,45 %,
3. Mateusz Jujka - liczba głosów na ZWZ - 1.440.975, udział w głosach na ZWZ - 23,86 %, ogólnej liczbie głosów – 5,03 %.

 

 

 

19.07.2017

Realizacja strategii produkcji obudów głośnikowych na rzecz zewnętrznego klienta - Niemcy

Emitent informuje o rozpoczęciu długoterminowej współpracy z jednym z wiodących europejskich producentów audio w zakresie produkcji obudów do głośników. Realizacja kontraktu dotyczy powtarzalnych zamówień na obudowy.
W dniu dzisiejszym, dnia 19.07.2017 zostało złożone pierwsze zamówienie.
Współpraca dotyczy firmy: Audio Physic GmbH, Niemcy, Unia Europejska.

Określona powyżej współpraca jest efektem wielomiesięcznych prac na rzecz finalizacji projektu.

Emitent między innymi poprzez poniższe komunikaty informował o podjętych działaniach na rzecz rozwinięcia współpracy w zakresie produkcji obudów do głośników na rzecz zewnętrznych producentów zestawów głośnikowych:

1. 10/2016 _podstawa prawna art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne_ z dnia 05 września 2016 roku;
2. Raport EBI numer 18/2016 z dnia 30 maja 2016 roku _podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

19.07.2017

Realizacja strategii produkcji obudów głośnikowych na rzecz zewnętrznego klienta - Francja

Emitent informuje o rozpoczęciu długoterminowej współpracy z jednym z wiodących europejskich _EU, Francja_ producentów audio w zakresie produkcji obudów do głośników. Realizacja kontraktu rozpoczyna się wykonaniem pierwszego zamówienia w ilości 100 obudów. Dnia dzisiejszego _19 lipca 2017 roku_ transakcja została sfinalizowana.

Określony powyżej kontrakt jest efektem wielomiesięcznych prac na rzecz finalizacji projektu.

Emitent między innymi poprzez poniższe komunikaty informował o podjętych działaniach na rzecz rozwinięcia współpracy w zakresie produkcji obudów do głośników na rzecz zewnętrznych producentów zestawów głośnikowych:
1. 10/2016 _podstawa prawna art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne_ z dnia 05 września
2016 roku;
2. Raport EBI numer 18/2016 z dnia 30 maja 2016 roku _podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

30.04.2017

Informacja o transkcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pylon S.A. _"Emitent", "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Ph "Maks" Sp. z o.o., Spółka powzięła informację o zbyciu 150.000 [słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy] akcji Emitenta przez Ph "Maks" Sp. z o.o..

Z przekazanych informacji wynika, iż Ph "Maks" Sp. z o.o. w dniu 27 kwietnia 2017 roku zbył 150.000 [słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy] akcji Emitenta, za cenę 27.000 zł [słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych] tj. 0,18 za jedną akcję.Zarząd Pylon S.A. _"Emitent", "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Mateusz Jujka, Spółka powzięła informację o zbyciu 150.000 [słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy] akcji Emitenta przez Mateusza Jujkę.

Z przekazanych informacji wynika, iż Mateusz Jujka w dniu 27 kwietnia 2017 roku zbył 150.000 [słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy] akcji Emitenta, za cenę 27.000 zł [słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych] tj. 0,18 za jedną akcję.

14.04.2017

Zmiana zakresu informacji podawanych w raportach miesięcznych

Zarząd Emitenta informuje o uchwale Zarządu Pylon S.A. dotyczącej zwiększenia zakresu informacji podawanych w raportach miesięcznych. Najbliższy raport miesięczny będzie już uwzględniał ilość sprzedanych zestawów głośnikowych w danym mijającym miesiącu. Zarząd pracuje nad dalszymi zmianami w raportach miesięcznych mających na celu przybliżenie sytuacji bieżącej Emitenta a które to informacje nie podlegają raportowania w ramach regulacji MAR.

Zmiana raportu miesięcznego wynika z zauważonego zapotrzebowania na daną informację ze strony Akcjonariuszy.

11.04.2017

Informacja o transkcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Emitenta _Pylon S.A._ informuje że w dniu 10 kwietnia 2017 roku, wpłynęło zawiadomienie od fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd. w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z treścią, Akcjonariusz w dniu 10.04.2017 roku nabył 560 000 sztuk akcji spółki Pylon S.A. _w trakcie sesji rynku alternatywnego NewConnect_. W wyniku transakcji Akcjonariusz stał się właścicielem 1.911.540 akcji Spółki stanowiących 12,7% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed transakcją posiadał 1.351.540 akcji spółki stanowiących 9% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Fundusz Inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd. zakłada zwiększenie swojego udziału w akcjonariacie w najbliższym czasie.

11.04.2017

Informacja o transkcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Emitenta _Pylon S.A._ informuje że w dniu 10 kwietnia 2017 roku, wpłynęło zawiadomienie od Ph "Maks" Sp. z o.o. w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował o zmniejszeniu swojego udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z treścią, Akcjonariusz w dniu 10.04.2017 roku zbył 280.000 sztuk akcji spółki Pylon S.A. _w trakcie sesji rynku alternatywnego NewConnect_. W wyniku transakcji Akcjonariusz posiada 2.987.889 akcji Spółki stanowiących 19,7% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakłada zwiększenie swojego udziału akcyjnego.

11.04.2017

Informacja o transkcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Emitenta _Pylon S.A._ informuje że w dniu 11 kwietnia 2017 roku, wpłynęło zawiadomienie od Mateusz Jujka w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował o zmniejszeniu swojego udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z treścią, Akcjonariusz w dniu 10.04.2017 roku zbył 280.000 sztuk akcji spółki Pylon S.A. _w trakcie sesji rynku alternatywnego NewConnect_. W wyniku transakcji Akcjonariusz posiada 1.310.975 akcji Spółki stanowiących 8,6% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Mateusz Jujka zakłada zwiększenie swojego udziału akcyjnego.

 

 

 

11.04.2017

Informacja o transkcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pylon S.A. _"Emitent", "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Mateusza Jujka, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturach organizacyjnych Emitenta, tym samym posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 280.000 [słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sztuk] akcji Emitenta przez Mateusz Jujka.

Z przekazanych informacji wynika, iż Mateusz Jujka w dniu 10 kwietnia 2017 roku zbył 280.000 [słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sztuk] akcji Emitenta, za cenę 50.400 zł [słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych] tj. 0,18 za jedną akcję.

 

 

11.04.2017

Informacja o transkcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pylon S.A. _"Emitent", "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Mikołaja Rubeńczyk, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w strukturach organizacyjnych Emitenta, tym samym posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 280.000 [słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sztuk] akcji Emitenta przez Ph "Maks" Sp. z o.o..

Z przekazanych informacji wynika, iż Ph "Maks" Sp. z o.o. w dniu 10 kwietnia 2017 roku zbył 280.000 [słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sztuk] akcji Emitenta, za cenę 50.400 zł [słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych] tj. 0,18 za jedną akcję.

 

 

 

26.03.2017

Wskazanie okoliczności braku rejestracji w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w tym wskazanie przyczyn powyższego wraz ze stanowiskiem Emitenta w odniesieniu do zaistniałej sytuacji

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 18 marca 2016 raportu EBI w sprawie braku rejestracji wpisu do KRS Zarząd Emitenta wskazuje:
Postanowieniem z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wpisu emisji akcji serii H referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców złożonego przez Emitenta złożonego w Sądzie w dniu 28 grudnia 2016 roku, odmówiono wpisu zmiany danych Emitenta do rejestru przedsiębiorców.

Sąd stwierdził, że umowy objęte wnioskiem, zostały zawarte z naruszeniem art. 379 §1 k.s.h. i wobec tego, wbrew złożonemu wraz z wnioskiem oświadczeniu Zarządu Pylon S.A., że wkłady na akcje serii H zostały w pełni wniesione, nie doszło do skutecznego wniesienia wkładów.

Ponadto Sąd stwierdził, że Emitent nie wykonał wezwania Sądu z dnia 20 stycznia 2017 roku do złożenia oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii memorandum informacyjnego _zdaniem Sądu dokument ten został ponownie złożony przez Emitenta w formie nieautoryzowanej fotokopii_.

W związku z powyższym Sąd postanowił odmówić wpisu.

Zarząd Spółki nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu zawartym w przedmiotowym postanowieniu Emitent podjął decyzję o zaskarżeniu przedmiotowego orzeczenia referendarza sądowego _skarga została złożona w Sądzie dnia 24 marca 2017 roku przez pełnomocnika Emitenta_.

Emitent wskazuje, że złożył do Sądu wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H przeprowadzoną w ramach oferty zamkniętej oraz, wykonał zobowiązanie dostarczając Sądowi wszystkie dokumenty w wymagane przez Sąd - Sąd wezwał Emitenta do złożenia memorandum informacyjnego w oryginale lub kopii urzędowo poświadczonej, wszystkich formularzy zapisu w oryginale lub formie kopii urzędowo poświadczonej, wszystkich umów potrącenia wierzytelności w oryginale lub formie kopii urzędowo poświadczonej, wszystkich umów, z których wynikała posiadana przez subskrybentów wierzytelność wobec Spółki w oryginale lub formie kopii urzędowo poświadczonej. Emitent wskazuje, że umowy, co do których Sąd wniósł zastrzeżenia związane z naruszeniem art 379 k.s.h. były sanowane przez Radę Nadzorczą Emitenta. zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego dopuszczającą sanowanie umowy zawartej z naruszeniem art. 379 k.s.h. pomiędzy spółką a jej członkami zarządu poprzez potwierdzenie jej przez walne zgromadzenie czy też radę nadzorczą przy zastosowaniu analogii z art. 103 k.c.. Zdaniem Emitenta Sąd powinien zgodnie z treścią art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wezwać Spółkę do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu – w szczególności gdy wymaga tego rozpoznanie wniosku, tj. poprzez przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających ważność przedmiotowych umów.

W nawiązaniu natomiast do twierdzenia Sądu jakoby jeden z załączników do wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, tj. memorandum informacyjne zostało złożone przez Emitenta w formie nieautoryzowanej fotokopii, a nie w oryginale czy też urzędowo poświadczonej kopii Zarząd Emitenta wskazuje, iż w odpowiedzi na postanowienie Sądu z dnia 20 stycznia 2017 roku Emitent przedłożył oryginał memorandum informacyjnego.

 

 

28.02.2017

Informacja o transkcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pylon S.A. _"Emitent", "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Mikołaja Rubeńczyk, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w strukturach organizacyjnych Emitenta, tym samym posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o zbyciu 1.763.637 [słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem sztuk] praw do akcji Emitenta przez Ph "Maks" Sp. z o.o. na poczet Mateusza Jujki.
Z przekazanych informacji wynika, iż Ph "Maks" Sp. z o.o. w dniu 24 lutego 2017 roku zbył 1.763.637 [słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem sztuk] praw do akcji Emitenta, za cenę 388.000,14 zł [słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych czternaście groszy] tj. 0,22 PLN za jedno prawo do akcji.
Transakcja została zawarta na rynku akcji poza systemem obrotu.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o których mowa powyżej.

 

 

 

28.02.2017

Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Pylon S.A. _"Emitent", "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku, przez Mateusza Jujkę który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturach organizacyjnych Emitenta, tym samym posiada stały dostęp do informacji poufnych, Spółka powzięła informację o nabyciu 1.763.637 [słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem sztuk] praw do akcji Emitenta przez Mateusza Jujkę.
Z przekazanych informacji wynika, iż Mateusz Jujka w dniu 24 lutego 2017 roku nabył 1.763.637 [słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem sztuk] praw do akcji Emitenta, za cenę 388.000,14 zł [słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych czternaście groszy] tj. 0,22 PLN za jedno prawo do akcji.
Transakcja została zawarta na rynku akcji poza systemem obrotu.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o których mowa powyżej.

22.02.2017

Pylon S.A. - zmiana stanu posiadania przez fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd.

Zarząd Emitenta _Pylon S.A._ informuje że w dniu 22 lutego 2017 roku, wpłynęło zawiadomienie od fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd. w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz poinformował o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z treścią, Akcjonariusz w dniu 20.02.2017 roku nabył 100 000 sztuk akcji spółki Pylon S.A. _w trakcie sesji rynku alternatywnego NewConnect_. W wyniku transakcji Akcjonariusz stał się właścicielem 829 355 akcji Spółki stanowiących 5,5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przed transakcją posiadał 729 355 akcji spółki stanowiących 4,8% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

13.02.2017

Podpisanie z Ministerstwem Rozwoju dofinansowania w ramach Działania 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Emitent informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym_13.02.2017_ umowy z Ministerm Rozwoju i Finansów w sprawie dofinansowania na rzecz stworzenia centrum badawczo-rozwojowego w ramach Działania 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Zgodnie z raportem MAR 14/2016 z dnia 10.10.2016:

Wartość całego projektu:
8.356.620,00 brutto _słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych_ z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 6.666.000,00 netto _sześć milionów sześćset sześdziesiąt sześć tysięcy złotych_.

Kwota refundowana:
4.466.200,00 netto _słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych_.

Projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego głośników i obudów głośnikowych o nowe centrum badawczo-rozwojowe. Na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego zostanie zakupiona nieruchomość zlokalizowana w województwie podlaskim _maksymalna wartość do 10% wydatków kwalifikowanych_.

Realizacji projektu wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanego przez Pylon S.A. zapotrzebowania rynku na innowacyjne produkty audio _planowane do wdrożenia po ukończeniu inwestycji_ oraz nawiązuje do bogatego doświadczenia branżowego Emitenta. Uzyskanie wsparcia w ramach programu umożliwi utworzenie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych oraz efektywne przygotowanie Wnioskodawcy do wdrożenia jej rezultatów.

Osiągając efekt końcowy projektu, Spółka uzyska możliwości kreowania nowej jakości sprzętu audio. Najważniejszymi efektami projektu będzie wzrost konkurencyjności Pylon S.A. w efekcie opracowania i wdrożenia na rynek nowego produktu, opartego na wynikach prac badawczych. Należy wyraźnie podkreślić, iż dzięki wdrożeniu celu projektu, Pylon S.A. stanie się pierwszą i tym samym jedyną firmą w Polsce, oferującą tego typu produkt. Otworzy to również drogę do intensywniejszej internacjonalizacji działalności firmy.

Uzyskane wsparcie jest naturalnym krokiem rozwoju spółki. Pylon S.A. w ostatnich latach stale rozbudowywał swoją bazę produkcyjną. Obecny projekt stwarza bazę badawczo-rozwojową.

Emitent będzie na bieżąco informował o istotnych elementach realizowanego projektu.

28.01.2017

Informacja dotycząca współpracy RTV Euro AGD oraz Pylon S.A.

Emitent informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym zamówienia przez RTV Euro AGD na zestawy głośnikowe linii Coral. Zamówienie ma zostać zdane do RTV Euro AGD w lutym 2017 roku. Dedykowany zestaw głośnikowy zostanie skierowany między innymi bezpośrednio do stacjonarnych sklepów sieci RTV Euro AGD.

Przedmiotowe zlecenie jest pierwszym po zaakceptowaniu wzorów.

Poniżej treść poprzedniego raportu informującego o zwiększeniu zakresu współpracy:

Sieć sprzedaży detalicznej RTV Euro AGD jest jednym z kluczowych dla Emitenta - pod względem skali i zasięgu działania - partnerów handlowych, z którym Emitent współpracuje nieprzerwanie od 2014 roku. Na przestrzeni minionych dwóch lat poziom sprzedaży produktów Pylon Audio poprzez kanały sprzedażowe Partnera stale się zwiększał. Zważywszy na satysfakcjonujące wyniki, profesjonalną opiekę posprzedażową, jak i potencjał obecnej i przyszłej współpracy, Strony porozumiały się co do rozszerzenia współpracy handlowej, m.in. w zakresie zwiększenia wolumenu oferowanych przez RTV Euro AGD zestawów głośnikowych marki Pylon Audio.

Porozumienie zakłada również zaprojektowanie, produkcję i wdrożenie nowej linii produktowej Emitenta, skierowanego do wyłącznej sprzedaży w sieci RTV Euro AGD. Emitent zobowiązał się do przygotowania systemu stereo _2.0_, który zostanie następnie rozbudowany do systemu kina domowego _5.0_. Zastosowane głośniki będą opracowane przez spółkę powiązaną z Emitentem - Pylon Sp. z o.o., pod jednoczesnym nadzorem merytorycznym i technicznym oraz założeniami biznesowymi i dodatkowymi wytycznymi Emitenta, niezbędnymi dla jak najlepszej realizacji warunków porozumienia z RTV Euro AGD.

 

 

29.11.2016

Pylon S.A. – podpisanie umów z Alior Bank S.A. w zakresie finansowania działalności Emitenta.

Emitent informuje, iż w dniu 29.11.2016 w ramach porozumienia z Alior Bank S.A. dotyczących finansowania, w oparciu o zawarte umowy, objęte zostały następujące narzędzia finansowe:

1. Umowa factoringowa

Kwota limitu faktoringowego: 250.000,00 zł [słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy];
Warunki: Faktoring z regresem;
Zakres: Kontrahenci krajowi i zagraniczni;
Limit faktoringowy na jednego Kontrahenta: do 160.000,00 zł [słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych].
Zwiększenie limitu nastąpiło z uwagi na zwiększone obroty z klientem sieciowym – RTV Euro AGD

2. Kredyt odnawialny na finansowanie bieżącej działalności

Kwota: 100.000,00 zł [słownie: pięćset tysięcy złotych];
Oprocentowanie /od wykorzystanej kwoty/: 4%;
Cel kredytu: Bieżąca działalność.
Kontynuacja kredytu.

3. Umowa kredytu inwestycyjnego stanowiąca warunkowe zabezpieczenie finansowania inwestycji dotyczącej realizacji projektu działanie 2.1. "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, projekt Emitenta pt. "Budowa centrum badawczo-rozwojowego _CB-R_ PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych"

Maksymalne zaangażowanie finansowania inwestycji przez Alior Bank SA: do kwoty 5 502 330,00 zł [słownie: pięć milionów pięćset dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych, zero groszy] netto;
Oprocentowanie /od wykorzystanej kwoty/: 5,83%
Cel: Emitent zważywszy na realizację projektu badawczo-rozwojowego "Budowa centrum badawczo-rozwojowego _CB-R_ PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych" zdecydował się zabezpieczyć swoje możliwości finansowania projektu również uzyskując warunkowe wsparcie ze strony Alior Bank S.A.. Powyższe finansowanie może zostać wykorzystane wyłącznie na cele finansowe związane z projektem badawczo-rozwojowym. Po stronie Emitenta pozostaje wybór, które finansowanie będzie wykorzystane do realizacji powyższego projektu.

4. Kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT w ramach inwestycji badawczo-rozwojowej.

Kwota: 400.000,00 zł [słownie: czterysta tysięcy złotych];
Oprocentowanie /od wykorzystanej kwoty/: 4%;
Cel kredytu: Finansowanie VAT _inwestycyjny_. Oznacza to że ten kredyt może zostać przeznaczony wyłącznie na finansowanie naliczonego podatku VAT _tj. od faktur zakupowych_.

Emitent zwraca uwagę, że Pylon S.A. zważywszy na wykorzystywanie powyższych narzędzi finansowych w prowadzonej działalności podlega stałemu monitoringowy przez analityków Alior Bank S.A..

28.11.2016

Pylon S.A. – długoterminowy kontrakt na produkcję obudów do głośników

Emitent informuje o rozpoczęciu długoterminowej współpracy z jednym z wiodących europejskich _EU_ producentów audio w zakresie produkcji obudów do głośników. Realizacja kontraktu rozpoczyna się w grudniu 2016 roku wykonaniem pierwszego zamówienia w ilości 100 obudów.

Podstawowe informacje o współpracy:
1. Docelowy określony przez strony roczny poziom produkcji wyniesie do 3000 obudów rocznie;
2. Przybliżony roczny przychód z tytułu realizacji projektu: 1.250.000,00 zł [słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych] rocznie;

Określony powyżej kontrakt jest efektem wielomiesięcznych prac na rzecz finalizacji projektu.

Emitent między innymi poprzez poniższe komunikaty informował o podjętych działaniach na rzecz rozwinięcia współpracy w zakresie produkcji obudów do głośników na rzecz zewnętrznych producentów zestawów głośnikowych:
1. 10/2016 _podstawa prawna art.17 ust. 1 MAR - informacje poufne_ z dnia 05 września 2016 roku;
2. Raport EBI numer 18/2016 z dnia 30 maja 2016 roku _podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

18.11.2016

Skompletowanie dokumentów formalnych i finansowych wymaganych przez Ministerstwo Rozwoju w celu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.1.. Zawarcie umów pożyczek celem sfinansowania wkładu własnego.

Emitent informuje o skompletowaniu i złożeniu dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach działania 2.1. "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, projekt Emitenta pt. "Budowa centrum badawczo-rozwojowego _CB-R_ PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych".

Wraz z dokumentacją formalną, Emitent złożył dokumentację finansową przedstawiającą źródła zabezpieczenia finansowania całości projektu. W ramach realizowanego wsparcia Emitent podpisał poniższe umowy pożyczki:
Z podmiotami będącymi Akcjonariuszami Emitenta:
1. Fameg Sp. z o.o. – umowa pożyczki na kwotę 3.600.000,00 złotych
2. Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – umowa pożyczki na łączną kwotę 700.000,00 złotych
3. Mateusz Jujka – 400.000,00 złotych

Z podmiotem niepowiązanych z Emitentem:
1.Spółka prawa handlowego – umowa pożyczki na kwotę 2.900.000,00 złotych.

Powyższe cztery umowy mają charakter celowy, co oznacza, ze środki pochodzące z przedmiotowych pożyczek mogą zostać przeznaczone tylko na realizację projektu rekomendowanego przez Ministerstwo Rozwoju do wsparcia i tylko na wydatki tam wskazane. Finansowanie będzie uruchamiane wyłącznie zgodnie z potrzebami finansowymi wynikającymi z harmonogramu rzeczowo-finansowego i będzie miało charakter transzowy. Zgodnie z umowami, pożyczki te będą spłacane wraz z rozliczeniem _refundacją_ kolejnych etapów projektu. Oprocentowanie pożyczek ustalone jest w wysokości 9% rocznie. Ostateczna spłata pożyczek określona jest na rok 2020.

Kwota pożyczek zabezpieczająca pełną wartość realizowanego projektu wynika z wymogów określonych przez Ministerstwa Rozwoju dotyczących zagwarantowania alternatywnego wobec dotacji sposobu finansowania realizacji przedsięwzięcia budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego _CB-R_ PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych

Realizowany projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego głośników i obudów głośnikowych o nowe centrum badawczo-rozwojowe, składające się z następujących _nowych_ działów:
1. zaplecza projektowego w szczególności hali akustycznej wraz z wyposażeniem;
2. prototypowni;
3. zaplecza testowego.

Realizacji projektu wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanego przez Pylon S.A. zapotrzebowania rynku na innowacyjne produkty audio _planowane do wdrożenia po ukończeniu inwestycji_ oraz nawiązuje do bogatego doświadczenia branżowego Emitenta. Uzyskanie wsparcia umożliwi utworzenie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia przez Emitenta zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych oraz efektywne przygotowanie Emitenta do wdrożenia ich rezultatów.

Produkty wytworzone w trakcie realizacji planowanych prac badawczych to zestawy głośnikowe, charakteryzujące się w zależności od realizowanego projektu:
1. Innowacyjną konstrukcją obudów głośnikowych opartą o programowalny kompozyt, pozwalającą przede wszystkim uzyskać wysoką jakość brzmienia i znacząco przewyższyć parametry akustyczne w porównaniu do parametrów osiąganych przy obudowach dostępnych obecnie na rynku, jak również zrewolucjonizować ustandaryzowany dotąd wygląd obudowy zestawu głośnikowego.
2. Innowacyjną konstrukcją obudów głośnikowych, charakteryzujących się nowatorskim kształtem, wzornictwem oraz znacznie lepszymi parametrami akustycznymi, optymalnymi dla zastosowanego materiału.
3. Nowatorskim przetwornikiem elektroakustycznym, który będzie charakteryzował się innowacyjnym materiałem, z którego wykonana zostanie membrana.

Osiągając efekt końcowy projektu, Spółka uzyska możliwości kreowania nowej jakości sprzętu audio. Najważniejszymi efektami projektu będzie wzrost konkurencyjności Pylon S.A. w efekcie opracowania i wdrożenia na rynek nowego produktu, opartego o wyniki prac badawczych. Należy wyraźnie podkreślić, iż dzięki wdrożeniu celu projektu, Pylon S.A. stanie się pierwszą i tym samym jedyną firmą w Polsce, oferującą tego typu produkt. Otworzy to również drogę do intensywniejszej internacjonalizacji działalności firmy.

Wartość projektu:
6.794.000,00 _słownie: sześć milionów sześć siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych_ brutt one
tto.

Kwota refundowana:
4.466.200,00 _słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych_ netto.

 

 

 

15.11.2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 3 do Memorandum Informacyjnego

Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie internetowej www.pylonaudio.pl
_http://www.pylonaudio.pl_ został opublikowany komunikat aktualizacyjny nr
3 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną
nie więcej niż 15.092.694 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej
10 gr każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
Emitenta.
Aktualny harmonogram trwającej emisji:
22 listopada 2016 roku - 24 listopada 2016 roku
Notowanie Jednostkowych Praw Poboru

30 listopada 2016 roku
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

9 grudnia 2016 roku
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych

12 grudnia 2016 roku - 15 grudnia 2016 roku
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

 

 

 

28.10.2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 2 do Memorandum Informacyjnego

Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie internetowej www.pylonaudio.pl został opublikowany komunikat aktualizacyjny nr 2 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 15.092.694 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

Aktualizacja dotyczy harmonogramu emisji akcji serii H

 

 

 

17.10.2016

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie internetowej
http://www.pylonaudio.pl/dokumenty-spolki
został opublikowany komunikat aktualizacyjny nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 15.092.694 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.

 

 

 

14.10.2016

Publikacja Memorandum Informacyjnego Pylon S.A. z dnia 14 października 2016 roku, związku z emisją akcji serii H z uwzględnieniem praw poboru dotychczasowych Akcjonariuszy PYLON S.A.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 14 października 2016 roku na stronie
internetowej Spółki:
http://www.pylonaudio.pl
w zakładce
www.pylonaudio.pl/dokumenty-spolki
oraz na stronie internetowej Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A.
www.hftbrokers.pl/dbi - opublikowane zostało Memorandum Informacyjne
dotyczące emisji akcji serii H.

 

 

10.10.2016

Pozyskanie finansowania na rzecz stworzenia centrum badawczo-rozwojowego w ramach Działania 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PYLON S.A.

Emitent uzyskał informację, że w ramach Działania 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, projekt Emitenta pt. "Budowa centrum badawczo-rozwojowego _CB-R_ PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych" został zarekomendowany do wsparcia, otrzymując łącznie 23 punkty na 25 możliwych.

Wartość projektu:
8.356.620,00 _słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych_ brutto.

Kwota refundowana:
4.466.200,00 _słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych_ netto.

Projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego głośników i obudów głośnikowych o nowe centrum badawczo-rozwojowe, składające się z następujących _nowych_ działów:
1. zaplecza projektowego w szczególności hali akustycznej wraz z wyposażeniem;
2. prototypowni;
3. zaplecza testowego.

Realizacji projektu wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanego przez Pylon S.A. zapotrzebowania rynku na innowacyjne produkty audio _planowane do wdrożenia po ukończeniu inwestycji_ oraz nawiązuje do bogatego doświadczenia branżowego Emitenta. Uzyskanie wsparcia w ramach programu umożliwi utworzenie infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych oraz efektywne przygotowanie Wnioskodawcy do wdrożenia jej rezultatów. Na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego zostanie zakupiona nieruchomość zlokalizowana w województwie podlaskim _maksymalna wartość do 10% wydatków kwalifikowanych_.

Produkty wytworzone w trakcie realizacji agendy badawczej to zestawy głośnikowe charakteryzujące się w zależności od realizowanego projektu:
1. Innowacyjną konstrukcją obudów głośnikowych opartą o programowalny kompozyt, pozwalającą przede wszystkim uzyskać wysoką jakość brzmienia i znacząco przewyższyć parametry akustyczne od osiąganych przy obudowach obecnie dostępnych na rynku, jak również zrewolucjonizować ustandaryzowany dotąd wygląd obudowy zestawu głośnikowego.
2. Innowacyjną konstrukcją obudów głośnikowych, charakteryzujących się nowatorskim kształtem, wzornictwem oraz znacznie lepszymi parametrami akustycznymi, optymalnymi dla zastosowanego materiału.
3. Nowatorskim przetwornikiem elektroakustycznym, który będzie charakteryzował się innowacyjnym materiałem, z którego wykonana zostanie membrana.

Osiągając efekt końcowy projektu, Spółka uzyska możliwości kreowania nowej jakości sprzętu audio. Najważniejszymi efektami projektu będzie wzrost konkurencyjności Pylon S.A. w efekcie opracowania i wdrożenia na rynek nowego produktu, opartego na wynikach prac badawczych. Należy wyraźnie podkreślić, iż dzięki wdrożeniu celu projektu, Pylon S.A. stanie się pierwszą i tym samym jedyną firmą w Polsce, oferującą tego typu produkt. Otworzy to również drogę do intensywniejszej internacjonalizacji działalności firmy.

Wniosek został złożony 13 maja 2016 roku, następnie 14 września 2016 roku odbył się panel ekspercki w Ministerstwie Rozwoju, w trakcie którego przedstawiciele Emitenta przedstawiali szczegółowo projekt przed komisją Ekspertów Ministerstwa Rozwoju.

Poniżej znajduje się link do wyników konkursu:
https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-7/

21.09.2016

Pylon S.A. - korekta raportu numer 8/2016 dotyczącego zmiany stanu posiadania PYLON S.A.

Zarząd Pylon S.A. informuje, iż Emitent otrzymał od Akcjonariusza Pana Adama Angielczyka korektę dotycząca terminu realizacji zbycia akcji związku z zawiadomieniem w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _DZ. U. Nr 184._ o zmianie ilości posiadanych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pylon S.A..

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie tym samym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację za pośrednictwem listu poleconego od Adama Angielczyka, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił, iż dokonał dnia 12.08.2016 zbycia łącznie 187.300 akcji Emitenta. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez pana Adama Angielczyka.

Przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 788.972 akcji Spółki, reprezentujących 5,22 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,22 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, Akcjonariusz posiada bezpośrednio 601.672 akcji Spółki, reprezentujących 3,98 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 3,98 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Adam Angielczyk nie wyklucza dalszej redukcji udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pylon S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

 

06.09.2016

Podpisanie umowy zakupu zespołu ciężkich maszyn do obróbki metalu w związku z pożyczką celową dokonaną przez spółkę Fameg Sp. z o.o. oraz podpisanie umowy zakupu lakierni proszkowej w związku z pożyczką celową dokonaną przez Mateusza Jujkę. PYLON S.A.

1. Umowa zakupu ciężkich maszyn do obróbki metalu:

Emitent podpisał umowę na zakup poniższego parku maszynowego:
Nazwa środka technicznego
1. TOKARKA UNIWERSALNA
2. TOKARKA UNIWERSALNA
3. TOKARKA UNIWERSALNA
4. TOKARKA UNIWERSALNA
5. TOKARKA UNIWERSALNA
6. WYTACZARKA POZIOMA
7. WIERTARKA PROMIENIOWA
8. FREZARKA UNIWERSALNA
9. FREZARKA UNIWERSALNA
10. FREZARAKA PIONOWA
11. SZLIFIERKA DO WAŁKÓW
12. SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN
13. SZLIFIERKA DO OTWORÓW
14. FREAZRKA UNIWERSALNA
15. FREZARKA OWIEDNIOWA
16. PRASA MIMOŚRODOWA
17. PRASA HYDRAULICZNA

Wartość maszyn: 330.000,00 zł [trzysta trzydzieści tysięcy złotych] brutto;
Wycenę maszyn wykonał rzeczoznawca majątkowy: inżynier Jacek Marszałek, Rzeczoznawca wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury nr 000502, Biegły Sądowy, Skarbowy;
Podmiot sprzedający: Podmiotem sprzedającym jest podmiot trzeci - osoba prawna niepowiązana z Emitentem oraz z osobami pełniącymi funkcje zarządcze oraz nadzorcze i z osobami pełniącymi funkcję kierownicze u Emitenta.

2.Wyjaśnienie - cel zakupu maszyn do obróbki metalu:

Podstawowym celem Emitenta jest stworzenie kompletnej i rozpoznawalnej marki działającej na rynku audio. Emitent sukcesywnie realizuje kolejne kroki zmierzające do osiągnięcia tego celu. W pierwszym etapie działalności wytwarzał zestawy głośnikowe bazując na własnym zapleczu stolarskim, od 2015 roku sukcesywnie wdraża zestawy głośnikowe oparte na przetwornikach elektroakustycznych produkowanych przez spółkę powiązaną, w której obok EBC Incubator Sp. z o.o., Pylon S.A. jest głównym udziałowcem. Emitent dąży obecnie również do wdrożenie do oferty produktowej akcesoriów audio modelujących design i przestrzeń, w której wykorzystuje się sprzęt audio [od zestawów głośnikowych, po całe kina domowe].
W związku z tym Emitent w 2016 roku rozpoczął prace nad stolikami rtv, standami, podkładkami antywibracyjnymi. Pierwszy model został zaprezentowany w trakcie High End Munich w maju 2016 roku.
Produkt uzyskał bardzo dobre oceny oraz wzbudził duże zainteresowanie po stronie zagranicznych i krajowych kontrahentów. By móc wdrożyć tego typu produkt do stałej oferty Emitenta oraz wytwarzać go na skalę przemysłową, Emitent podjął decyzję, by stworzyć nowy, kompleksowo wyposażony i profesjonalny wydział obróbki metalu na terenie zakupionej w styczniu 2016 roku nieruchomości, do której jeszcze w 2016 roku przeniesiona zostanie produkcja . Własne zaplecze obróbki metalu umożliwia:
1. Eliminację wszystkich kosztów pośrednich, zmniejszając tym samym koszt produkcji, zwiększając marżowość produkcji oraz zmniejszając obciążenia bieżącej płynności Emitenta;
2. Zwiększenie możliwości prototypowania i produkowania;
3. Elastyczność co do ilości tworzonych produktów danej serii;
4. Możliwość wykonywania zleceń zewnętrznych.

Emitent przeprowadził rozpoznanie rynku poprzez rozmowy ze swoimi kontrahentami i przewiduje sprzedaż tej grupy produktowej poprzez wypracowane kanały sprzedażowe w kraju i za granicą. Emitent szacuje, że przychód ze sprzedaży akcesoriów audio w pierwszym roku stanowić będzie co najmniej równowartość wyceny zakupionego parku maszynowego.

Maszyny umożliwią również wyprodukowanie narzędzi niezbędnych do realizacji celów produkcyjnych spółki powiązanej – Pylon Sp. z o.o. takich, jak: formy do membran, formy do koszy _formy tryskowe i formy do wytłaczania_. Tym samym Pylon Sp. z o.o. osiągnie poziom technologiczny umożliwiający produkcję przetworników elektroakustycznych w większości bez wsparcia zewnętrznych producentów półproduktów.

2. Zakup lakierni proszkowej

W związku z powyższym, Emitent podpisał w dniu 6 września 2016 roku umowę zakupu lakierni proszkowej.

Wartość maszyn: 121.647,00 zł [sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych] brutto;
Wycenę maszyn wykonał rzeczoznawca majątkowy: inżynier Jacek Marszałek, Rzeczoznawca wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury nr 000502, Biegły Sądowy, Skarbowy.
Podmiot sprzedający: Podmiotem sprzedającym jest podmiot trzeci - osoba prawna niepowiązana z Emitentem oraz z osobami pełniącymi funkcje zarządcze oraz nadzorcze i z osobami pełniącymi funkcję kierownicze u Emitenta.

Wyjaśnienie - cel zakupu lakierni proszkowej

Kupno lakierni proszkowej wymagane jest działaniami wskazanymi i opisanymi w raporcie ESPI 9/2016:
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/849523,pylon-sa-_9-2016_-pylon-s-a--umowy-pozyczki-celowych-z-fameg-sp--z-o-o--na-zakup-zespolu-ciezkich-ma

Wykorzystanie lakierni proszkowej to zdecydowanie najefektywniejsza z nowoczesnych, stosowanych dziś metod pokrywania metali. W przeciwieństwie do lakierów tradycyjnych _ciekłych_ farby proszkowe gwarantują powłoki gładkie, bez spękań, zacieków, pęcherzyków i zmarszczeń. Stosowane są do malowania ochronnego, antykorozyjnego i dekoracyjnego przedmiotów metalowych. Odporność termiczna powłoki wynosi ok. 100°C. Powłoki charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych. Szczególną zaletą farb proszkowych jest ich wszechstronność zastosowania _dzięki możliwości pozyskania powłok o różnych stopniach połysku w szerokiej gamie faktur i struktur, w pełnej kolorystyce RAL_.

Lakiernia proszkowa posłuży do lakierowania akcesoriów audio oraz do pokrywania farbą /konserwowania/ elementów składowych przetworników elektroakustycznych takich, jak: kosze, nabiegunniki między innymi w celu eliminacji efektu korozji.

Zakup powyższych 18 maszyn stanowi kompletny zespół maszyn do obróbki metalurgicznej i wychodzi naprzeciw potrzebom Emitenta oraz przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Pylon S.A..

Zakup powyższych maszyn stanowi również jeden z celów emisji akcji serii H, wskazany w raporcie ESPI numer 6/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku.

 

 

06.09.2016

Emitent informuje o podpisaniu umowy pożyczki celowej na zakup lakierni proszkowej PYLON S.A.

1. Pożyczka celowa – warunki umowy
Kwota pożyczki: 150.000,000 zł [słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych];
Pożyczkodawca: Mateusz Jujka – Prezes Zarządu Pylon S.A.;
Forma wpłaty: Pożyczka pieniężna wpłacona przelewem na konto Emitenta;
Forma spłaty:
Zapisy umowy pożyczki umożliwiają Mateuszowi Jujka objęcie akcji firmy Pylon S.A. zgodnie z zasadami emisji akcji serii H uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Pylon S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku. Tym samym oczekiwana forma spłaty pożyczki, o której mowa powyżej, nastąpi poprzez potrącenie kwoty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami z ceną emisyjną akcji serii H.

2. Przeznaczenie pożyczki celowej:
Emitent uzyskał terminową ofertę na zakup lakierni proszkowej potrzebnej do realizacji zadań opisanych w raporcie ESPI 9/2016
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/849523,pylon-sa-_9-2016_-pylon-s-a--umowy-pozyczki-celowych-z-fameg-sp--z-o-o--na-zakup-zespolu-ciezkich-ma

Wartość maszyn: 121.647,00 zł [sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych] brutto;
Wycenę maszyn wykonał rzeczoznawca majątkowy: inżynier Jacek Marszałek, Rzeczoznawca wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury nr 000502, Biegły Sądowy, Skarbowy.
Podmiot sprzedający: Podmiotem sprzedającym jest podmiot trzeci - osoba prawna niepowiązana z Emitentem oraz z osobami pełniącymi funkcje zarządcze oraz nadzorcze i z osobami pełniącymi funkcję kierownicze u Emitenta.

3. Wyjaśnienie - cel zakupu lakierni proszkowej
Kupno lakierni proszkowej wymagane jest działaniami wskazanymi i opisanymi w raporcie ESPI 9/2016:
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/news/info/849523,pylon-sa-_9-2016_-pylon-s-a--umowy-pozyczki-celowych-z-fameg-sp--z-o-o--na-zakup-zespolu-ciezkich-ma

Wykorzystanie lakierni proszkowej to zdecydowanie najefektywniejsza z nowoczesnych, stosowanych dziś metod pokrywania metali. W przeciwieństwie do lakierów tradycyjnych _ciekłych_ farby proszkowe gwarantują powłoki gładkie, bez spękań, zacieków, pęcherzyków i zmarszczeń. Stosowane są do malowania ochronnego, antykorozyjnego i dekoracyjnego przedmiotów metalowych. Odporność termiczna powłoki wynosi ok. 100°C. Powłoki charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych. Szczególną zaletą farb proszkowych jest ich wszechstronność zastosowania _dzięki możliwości pozyskania powłok o różnych stopniach połysku w szerokiej gamie faktur i struktur, w pełnej kolorystyce RAL_.

Lakiernia proszkowa posłuży do lakierowania akcesoriów audio oraz do pokrywania farbą /konserwowania/ elementów składowych przetworników elektroakustycznych takich, jak: kosze, nabiegunniki między innymi w celu eliminacji efektu korozji.

Pozostała kwota pożyczki w wysokości 28.353,00 zł _dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote_ zostanie przeznaczona na integrację systemów odpylania, wentylacji, zasilania hydraulicznego.

Zakup powyższych maszyn stanowi jeden z celów emisji akcji serii H, wskazany w raporcie ESPI numer 6/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku.

 

05.09.2016

Realizacja celów sprzedażowych w zakresie konktraktów na produkcję obudów PYLON S.A.

Emitent przyjął do realizacji zlecenie na produkcję obudów głośnikowych na rzecz francuskiego producenta zestawów głośnikowych. Pierwsze zamówienie o łącznej wartości 100.000,00 _sto tysięcy złotych_ dotyczy jednego modelu obudów i stanowi wstęp do długoterminowej współpracy. Kolejny etap kooperacji zakłada produkcję kolejnych trzech modeli obudów. Poziom przewidywanych zamówień w pierwszym roku obrotowym może wynieść łącznie do 400.000,00 złotych.

Emitent prowadzi działania akwizycyjne na rynkach zagranicznych w celu pozyskania klientów korporacyjnych w zakresie produkcji obudów do głośników. Projekty w tym zakresie są stabilne, cechują się powtarzalnością _mała rotacja stałych dostawców półproduktu_ oraz odpowiednią marżowością. Emitent rozpoczął działanie w tym segmencie na przełomie 2015 i 2016 roku. Przedmiotowy kontrakt jest drugim kontraktem w tym zakresie. Każdy kontrakt wymaga przed jego finalizacją, długoterminowych uzgodnień na poziomie technologicznym.

Równolegle Emitent prowadzi zaawansowane rozmowy handlowe z dwoma kolejnymi producentami zestawów głośnikowych. O efektach tych rozmów i ewentualnych nowych kontraktach Emitent będzie informował niezwłocznie wraz z podjęciem współpracy produkcyjnej. Wskazane powyżej działania umożliwią pełną komercjalizację posiadanego parku maszynowego Emitenta.

Upubliczniona informacja jest związana z realizacją strategii opisanej raportem EBI numer 18/2016:
http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=94731&id_tr=1

 

31.08.2016

Pylon S.A. umowy pożyczki celowych z Fameg Sp. z o.o. na zakup zespołu ciężkich maszyn do obróbki metalu. PYLON S.A.

Emitent informuje o podpisaniu umowy pożyczki celowych na zakup zespołu ciężkich maszyn do obróbki metalu.

1. Pożyczka celowa – inwestycja Fameg Sp. z o.o. w Pylon S.A.
Kwota pożyczki: 330.000,000 zł [słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych];
Pożyczkodawca: Fameg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Fameg Sp. z o.o. to producent mebli giętych o międzynarodowym zasięgu, łączący 130-letnią tradycję firmy z nowoczesnymi procesami produkcyjnymi i projektowymi. Fameg Sp. z o.o. sprzedaje swoje konstrukcje na 6 kontynentach, w tym jest dostępny w ponad 70 punktach sprzedażowych w kraju. Więcej informacji o Fameg Sp. z o.o.:
http://www.fameg.pl/StronaGlowna
Forma spłaty:
W ramach prowadzonych rozmów handlowych dotyczących współpracy produktowej, Fameg Sp. z o.o. podjął decyzję o inwestycji celowej w Pylon S.A. Zapisy umowy pożyczki umożliwiają Fameg Sp. z o.o. objęcie akcji firmy Pylon S.A. zgodnie z zasadami emisji akcji serii H uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Pylon S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku. Tym samym oczekiwana forma spłaty pożyczki, o której mowa powyżej, nastąpi poprzez potrącenie kwoty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami z ceną emisyjną akcji serii H. Fameg Sp. z o.o. nie wyklucza dalszych inwestycji w Pylon S.A.

2. Przeznaczenie pożyczki celowej:
Emitent uzyskał terminową ofertę na zakup zespołu maszyn ciężkich przeznaczonych do obróbki metalu.
Wartość maszyn: 330.000,00 zł [trzysta trzydzieści tysięcy złotych] brutto;
Wycenę maszyn wykonał rzeczoznawca majątkowy: pan Jacek Marszałek, Rzeczoznawca sądowy i skarbowy wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury pod numerem RS 000502 ;
Podmiot sprzedający: Podmiot trzeci - osoba prawna niepowiązana z Emitentem oraz z osobami pełniącymi funkcje zarządcze oraz nadzorcze i z osobami pełniącymi funkcję kierownicze u Emitenta.

Pełna informacja znajduje się w załączonym dokumencie.

29.08.2016

Pylon S.A. zmiana stanu posiada PYLON S.A.

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejdzym Emitent powziął informację za pośrednictwem listu poleconego od Adama Angielczyka _"Akcjonariusz"_, który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomił, iż dokonał zbycia łącznie 187.300 akcji Emitenta. Pan Adam Angielczyk nie powiadomił o dniu transakcji oraz po jakiej cenie dokonał przedmiotowego zbycia. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki posiadanych przez pana Adama Angielczyka.

Przed dokonaniem powyższych transakcji, Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 788.972 akcji Spółki, reprezentujących 5,22 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,22 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższych transakcji, Akcjonariusz posiada bezpośrednio 601.672 akcji Spółki, reprezentujących 3,98 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 3,98 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Adam Angielczyk nie wyklucza dalszej redukcji udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pylon S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

22.08.2016

Pylon S.A. - realizacja celów eksportowych na rynku francuskim PYLON S.A.

Emitent informuje o podpisaniu umowy dystrybucyjnej z francuską firmą Sarl Jefferson Distribution, która będzie odpowiedzialna za sprzedaż produktów sygnowanych marką Pylon Audio na terenie Francji. Umowa ma charakter wyłączny. Jest przewidziana na okres 5 lat z możliwością do jej przedłużenia po wykonaniu celów sprzedażowych.

Podstawowe ramy porozumienia:
1. Wzrost sprzedaży produktów Emitenta na rynku francuskim o co najmniej 20% w skali roku;
2. Coroczne określanie celów sprzedażowych uwzględniający minimalny poziom wzrostu sprzedaży;
3. Planowana sprzedaż produktów Pylon Audio na rzecz Sarl Jefferson Distribution do końca 2017 roku została określona na 40.000 Euro [172.000,00 złotych /kurs odniesienia 4,3 PLN za 1 EUR]
3. Docelowy, minimalny poziom sprzedaży zestawów głośnikowych na rzecz Sarl Jefferson Distribution będzie po upływie pięciu lat nie mniejszy niż 100.000 Euro [430.000,00 złotych /kurs odniesienia 4,3 PLN za 1 EUR] rocznie. Powyższy poziom uwzględnia wyłącznie obecną ofertę produktową Emitenta;

Podpisana umowa jest elementem strategii sprzedażowej przejętej przez Emitenta, zmierzającej do stałej obecności marki Pylon Audio na rynkach zagranicznych. Podstawą realizacji powyższego celu był udział w targach HighEnd Munich w Monachium przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GoGloba.PL. W trakcie targów HighEnd Munich, Emitent oprócz zaprezentowania swoich wyrobów, nawiązał szereg kontaktów biznesowych. Efektem prac podjętych po targach jest rozpoczynająca się, powtarzalna sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Zarząd Emitenta wskazuje, że jest to początek tworzenia sieci sprzedażowej na rynkach zagranicznych.

Powyższa informacja jest związana z realizacją strategii opisanej raportem EBI numer 18/2016:
http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=94731&id_tr=1

13.08.2016

Pylon S.A. - Szczegółowe cele emisji akcji PYLON S.A.

Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce sprzedażowej i marketingowej w przeciągu 5 lat Emitent stał się rozpoznawalną marką audio na rynku krajowym oraz stworzył fundamenty dla ekspansji zagranicznej. W oparciu o realizowany projekt GO_GLOBAL.PL Spółka rozpoczęła powtarzalną sprzedaż na rynki zewnętrzne _do krajów Unii Europejskiej oraz Azji_. Emitent prowadzi obecnie również rozmowy z potencjalnymi kontrahentami z Ameryki Północnej.

Podstawowym celem Emitenta jest konsekwentne budowanie marki Pylon Audio oraz systematyczny wzrost wartości Pylon S.A. _Emitent_. Na ten cel Emitent planuje wykorzystać środki pochodzące z emisji akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie:
1/ bieżącej działalności, ukierunkowanej w szczególności na rozszerzenie oferty produktowej:
a. rozwój nowych linii produktowych w postaci aktywnych zestawów głośnikowych uzupełniających dostępne kina domowe _Pearl, Topaz, Sapphire, Opal_, jak i stanowiących samodzielne systemy nagłośnieniowe _w tym technologia systemów bezprzewodowych_;
b.wyposażanie zestawów głośnikowych w przetworniki elektroakustyczne sygnowane marką Pylon Audio;
c. wprowadzenie do produkcji nowych linii pasywnych zestawów głośnikowych;
d. wprowadzenie do produkcji nowej linii produktowej w postaci profesjonalnych akcesoriów audio takich jak antywibracyjne stoliki audio oraz podstawki audio, których pierwsze prototypy zostały zaprezentowane w trakcie targów High End Munich.
2/ dokończenia inwestycji we własne zaplecze produkcyjne;
3. spłatę pożyczki otrzymanej od akcjonariusza _PH "Maks" sp. z o.o._ w kwocie 850.000 zł wykorzystanej na sfinansowanie zakupu nieruchomości _na wymagany wkład własny_ - patrz raport bieżący EBI nr 7/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku.

Emitent podjął i prowadzi działania celem realizacji powyższych planów. W szczególności Emitent stale zwiększa ofertę produktową oraz opracowuje nowe rozwiązania technologiczne, zmniejszając przy tym koszty produkcji oraz zwiększając możliwości produkcyjne. Z tego powodu Emitent stoi jednocześnie przed koniecznością dokonywania kolejnych inwestycji, w tym w zaplecze produkcyjne _Spółka jest w trakcie przenoszenia produkcji do nowej lokalizacji_.

W ocenie Emitenta realizacja powyższych planów dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji powinna przyczynić się do zwiększenia sprzedaży Emitenta, zarówno w kraju jak i zagranicą, a dzięki większej kontroli nad kosztami produkcji wpłynie również korzystnie na uzyskiwanie wyższych marży.

Emitent zwraca uwagę, że spłata pożyczki, o której mowa w pkt 3 powyżej, nastąpi poprzez potrącenie kwoty otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami z ceną emisyjną akcji serii H. W efekcie akcjonariusz nie otrzyma żadnych wypłat pieniężnych, a jedynie akcje serii H.

Emitent podkreśla, że emisja nowych akcji ma służyć pozyskaniu środków na realizację celów Spółki, a jej powodzenie powinno znacząco przyczynić się do ich osiągnięcia. Emitent wskazuje, że wszystkie dotychczasowe cele emisyjne, które były wskazywane w kolejnych dokumentach informacyjnych Spółki oraz zobowiązania dotyczące inwestycji w zakład przetworników elektroakustycznych _2015 rok_ zostały zrealizowane, co wraz ze stałym wzrostem wyników finansowych Spółki, przyczyniło się do rozwoju marki Pylon Audio.

28.07.2016

Pylon S.A. - realizacja celów eksportowych na rynku niemieckim i austriackim PYLON S.A.

Emitent informuje o podpisaniu umowy dystrybucyjnej z niemiecką firmą Audiovertrieb, reprezentowaną przez Pana Franka Koglin. Audiovertrieb Frank Koglin będzie odpowiedzialny za sprzedaż produktów sygnowanych marką Pylon Audio na terenie Niemiec i Austrii. Umowa ma charakter wyłączny. Jest przewidziana na okres 5 lat z możliwością do jej przedłużenia po wykonaniu celów sprzedażowych.

Podstawowe ramy porozumienia:
1. Wzrost sprzedaży produktów Emitenta na rynku niemieckim i austriackim o co najmniej 25% w skali roku;
2. Coroczne określanie celów sprzedażowych uwzględniający minimalny poziom wzrostu sprzedaży;
3. Docelowy, minimalny poziom sprzedaży zestawów głośnikowych na rzecz Audiovertrieb będzie po upływie pięciu lat nie mniejszy niż 150.000 Euro [650.000,00 złotych /kurs odniesienia 4,36 PLN za 1 EUR] rocznie. Powyższy poziom uwzględnia wyłącznie obecną ofertę produktową Emitenta.

Podpisana umowa jest elementem strategii sprzedażowej przejętej przez Emitenta i zmierzającej do stałej obecności marki Pylon Audio na rynkach zagranicznych. Elementem realizacji powyższego celu był udział w targach HighEnd Munich w Monachium przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GoGloba.PL. W trakcie targów HighEnd Munich, Emitent oprócz zaprezentowania swoich wyrobów, nawiązał szereg kontaktów biznesowych. Efektem prac podjętych po targach jest rozpoczynająca się, powtarzalna sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Zarząd Emitenta wskazuje, że jest to początek tworzenia sieci sprzedażowej na rynkach zagranicznych, a rynek niemiecki stanowi w strategii Emitenta istotny element.

Powyższa informacja jest związana z realizacją strategii opisanej raportem EBI numer 18/2016:
http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PYL&id=94731&id_tr=1

12.07.2016

RTV Euro AGD oraz Pylon S.A. rozszerzają formę współpracy. PYLON S.A.

RTV Euro AGD oraz Pylon S.A. _dalej "Emitent"_ rozszerzają formę współpracy.

Sieć sprzedaży detalicznej RTV Euro AGD jest jednym z kluczowych dla Emitenta – pod względem skali i zasięgu działania – partnerów handlowych, z którym Emitent współpracuje nieprzerwanie od 2014 roku. Na przestrzeni minionych dwóch lat poziom sprzedaży produktów Pylon Audio poprzez kanały sprzedażowe Partnera stale się zwiększał. Zważywszy na satysfakcjonujące wyniki, profesjonalną opiekę posprzedażową, jak i potencjał obecnej i przyszłej współpracy, Strony porozumiały się co do rozszerzenia współpracy handlowej, m.in. w zakresie zwiększenia wolumenu oferowanych przez RTV Euro AGD zestawów głośnikowych marki Pylon Audio.

Porozumienie zakłada również zaprojektowanie, produkcję i wdrożenie nowej linii produktowej Emitenta, skierowanego do wyłącznej sprzedaży w sieci RTV Euro AGD. Emitent zobowiązał się do przygotowania systemu stereo _2.0_, który zostanie następnie rozbudowany do systemu kina domowego _5.0_. Zastosowane głośniki będą opracowane przez spółkę powiązaną z Emitentem - Pylon Sp. z o.o., pod jednoczesnym nadzorem merytorycznym i technicznym oraz założeniami biznesowymi i dodatkowymi wytycznymi Emitenta, niezbędnymi dla jak najlepszej realizacji warunków porozumienia z RTV Euro AGD.

Zgodnie z porozumieniem, przedmiotowe produkty zostaną skierowane do sprzedaży bezpośredniej w stacjonarnych sklepach RTV Euro AGD na terenie całego kraju. Planowany termin sprzedaży produktów przygotowanych na wyłączność RTV Euro AGD nastąpi w IV kwartale 2016 roku.

30.06.2016

Pylon S.A. - wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r. PYLON S.A.

Zarząd Pylon S.A. podaje wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe "Maks" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 3.410.706 akcji stanowiących 48% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowią 22,72% ogółu akcji w Spółce.2. Mateusz Jujka – 1.590.975 akcji stanowiących 20% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowią 10,54 % ogółu akcji w Spółce.3. Formatpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 1.980.000 akcji stanowiących 20% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowią 13,11 % ogółu akcji w Spółce.

30.06.2016

Pylon S.A. - uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2016 roku PYLON S.A.

Zarząd Spółki Pylon S.A. _dalej "Spółka"_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Pylon S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku we Wrześni.

Treść uchwał przekazano w załączeniu do niniejszego raportu.

03.06.2016

Zwołanie Walnego Zgromadzeniu Spółki Pylon S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku. PYLON S.A.

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954; działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ i § 22 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 8:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"ZWZ"_, które odbędzie się w lokalu we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II lok 32, w kancelarii notarialnej, notariusza Kazimierza Karciarza.

Zarząd Pylon S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

bottom of page