top of page

Zarząd Spółki

Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków. W związku z faktem, iż Statut Emitenta nie wskazuje na długość trwania kadencji Zarządu, zgodnie z przepisami k.s.h. kadencja Zarządu Emitenta wynosi 5 lat (art. 369 §1 zd. 1 k.s.h.). Obecny Zarząd jest Zarządem drugiej kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu 22 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniem §14 Statutu Emitenta: • panu Mateuszowi Jujka przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu;
• spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd może działać samodzielnie.

W skład Zarządu wchodzą

Mateusz Jujka - Prezes Zarządu /czytaj/

Mikołaj Rubeńczyk - Wiceprezes Zarządu /czytaj/

Rada Nadzorcza


Zgodnie z §17 ust. 1 zd. 2 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się od pięciu do siedmiu członków. Zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

Zgodnie z postanowieniem §17 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na następujących warunkach:
• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o.,
• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Pan Mateusz Jujka,
• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Barbara Jujka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marzena Czerwińska – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Budasz – Członek Rady Nadzorczej

Anna Irma Sabbatini– Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Sobczyński – Członek Rady Nadzorczej

Informacja na temat powiązań członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu:

/czytaj/

bottom of page